logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wyrażenie zgody na czasowe zajęcie terenu (WGK-III.0143.10.1.2020)

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 637/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Bydgoszcz lub skarbu Państwa w celu realizacji inwestycji linowych, drogowych oraz urządzeń infrastruktury technicznej na terenie miasta Bydgoszczy

 

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wyrażenie zgody na czasowe zajęcie terenu - załącznik nr 1 do karty usługi WGK-III.0143.10.1.2020.
  2. Mapa przedstawiająca zamierzenie inwestycyjne (2 egzemplarze). 

Dokumenty dodatkowe:

  1. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (o ile pełnomocnik został ustanowiony).

Opłaty

  1. Za złożenie wniosku wraz z załącznikami nie pobiera się opłaty.

  2. Za wydane zgody nie pobiera się opłaty.

  3. Opłata skarbowa:                                                                                                                          

-  za udzielone pełnomocnictwo opłata w wysokości 17,00 zł, płatna na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

Termin

  1. W ciągu miesiąca.

  2. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Zieleni i Ochrony Przyrody w Wydziale Gospodarki Komunalnej ul. Jezuicka 4a, pok. nr 7 tel. 58-58-873, pok. nr 8 tel. 58-58-669, pok. nr 13 tel. 58-58-032.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.