logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego (BZS.0143.1.2019)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Miasta Bydgoszczy (załącznik nr 1).
Wymagane załączniki do wniosku:
1. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność;
2. Odpis z właściwego rejestru;
3. Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP (załącznik nr 2);
4. Statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
5. Regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
6. Informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu  w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
7. Pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego;
8. Oświadczenie o braku prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem (załącznik nr 3);
UWAGA: Pkt. 1 i 7 nie stosuje się do placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.
Dołączone do wniosku dokumenty powinny być kopiami dokumentów potwierdzonymi „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin

Do 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 61, pok. 5 i pok.18, tel. 58-58-240, tel. 58-58-904.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej dotyczącej odmowy wydania lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego przysługuje prawo do odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 - za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie /art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 KPA/.

Dodatkowe informacje

Informacje ogólne
Placówkę wsparcia dziennego prowadzi:
1) gmina;
2) podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
3) podmiot, który uzyskał zezwolenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie:
1) opiekuńczej, w tym koła zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych (placówka zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań);
2) specjalistycznej (placówka organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię);
3) pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę (placówka realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne);
4) połączonej określonej w pkt. 1-3.
Prezydent wydaje zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na wniosek podmiotu.
Zezwolenie wydawane jest na czas nieokreślony.

Odmowa wydania zezwolenia
Odmowa wydania zezwolenia nastąpi w przypadku gdy:
1) Podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
2) Wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Cofnięcie wydanego zezwolenia
Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego:
1) Przestał spełniać warunki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
2) Nie przedstawi na żądanie Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów, o których mowa w art. 19 ustawy.
Prezydent Miasta Bydgoszczy wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków albo dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji.
Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Prezydent Miasta Bydgoszczy cofa zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  Art. 6 ust.1 lit. c, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z ustawowych zadań gminy jak również realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
5. Nie podanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a) Dostępu do swoich danych osobowych.
b) Poprawiania swoich danych osobowych.
c) Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:
i. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.