logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (WSO.IV.0143.27.23.2020)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019r., poz. 2277), uchwała Nr LXII/1367/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Bydgoszczy, uchwała Nr LXII/1366/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Bydgoszczy maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów oraz maksymalnej liczby zezwoleń przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - zgodnie z załączonym wzorem (może być złożony na druku pobranym w Wydziale Spraw Obywatelskich),

 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt
  sprzedaży napojów alkoholowych.

 3. Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt  sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

 4. Decyzja państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019r., poz. 1252)

   Punkty 2-4 dot. wyłącznie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

Opłaty

 

Opłatę za wydanie zezwolenia należy dokonać na konto

Urzędu Miasta Bydgoszczy

Wydział Księgowości

03 1240 6960 3905 1034 0000 0000

podając w tytule przelewu: nazwę przedsiębiorcy, adres punktu sprzedaży oraz dopisek - opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż nap. alkoholowych.

 

 1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku wnoszone są z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia).

  Roczna opłata na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających:

  - do 4,5 % alkoholu oraz piwa                                              wynosi     525zł.,

  - powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyj. piwa)                              wynosi     525zł.,

  - powyżej 18% alkoholu                                                      wynosi  2.100zł.

  Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

  2. Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

  - 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi
     w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  - 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem
    piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  77.000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi
     w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.

  Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w.w. wartości, wnoszą opłatę określoną w pkt 1.

  Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały rok kalendarzowy - mogą wnosić opłatę jednorazowo do 31 stycznia lub w trzech równych ratach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku. W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia opłatę dokonuje się proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

   

  Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe,
  z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

   

  3.Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy, wynosi:

  1) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

  2) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

  3) 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Termin

Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna

Referat Zezwoleń Alkoholowych w Wydziale Spraw Obywatelskich,
ul. Przyrzecze 13,
85-102 Bydgoszcz,
II piętro, pok. 214, 215
tel.: 52 5858256, 52 5858462

Tryb odwoławczy

 1. Na postanowienie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w Bydgoszczy, przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
  w  Bydgoszczy  za pośrednictwem MKRPA, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

 2. Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
  w Bydgoszczy, za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Dodatkowe informacje

 1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych wydawane są   
   na okres nie krótszy niż 2 lata, dla placówek gastronomicznych na okres nie krótszy niż
  4 lata.

 2. Przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy
        zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu
        o zawartą z nim umowę, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być
        wydawane na okres do 2 lat.

 3. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło, może wystąpić z wnioskiem o wydanie
  zezwolenia na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.
  Termin wyprzedaży nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

 4. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż, może wystąpić z wnioskiem
  o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po
  upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż. 

 5. Odbiór zezwolenia osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika (nie dot.
  wyprzedaży).                                                                                                                               

Załącznik

wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ BYDGOSZCZ

 

Niniejszą informację otrzymali Państwo w związku z obowiązkami określonymi w art. 13
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

 

 1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest

   PrezydentMiasta Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz.

Z administratorem możecie Państwo kontaktować się  w następujący sposób:

 

- listownie na adres: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

- przez e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl

 

 1. Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z  Inspektorem Ochrony Danych  w następujący sposób:

 

- listownie na adres: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

- przez e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl

 

 

 1. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe aby:

 • przeprowadzić postępowania w celu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez organ zezwalający w Gminie Bydgoszcz.

 • przeprowadzić postępowania w zakresie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń,

 • przeprowadzić weryfikację danych zawartych w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

   

 1. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096). oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r., poz. 2277).

                   

 1. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej niż do końca okresu wynikającego z kategorii archiwalnej (3 lata). Bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna data końca ważności zezwolenia. W przypadku wydania decyzji odmownej i wniesienia przez Państwa odwołania, a następnie skargi do sądu administracyjnego, bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna się wraz z zakończeniem postępowania sądowo-administracyjnego prawomocnym wyrokiem.

 

 1. Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

 

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nie będziemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 1. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

 • prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

 • prawo żądania ograniczenia Państwa danych osobowych

   

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

   

  Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.