logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (WSO.IV.0143.27.21.2019)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r., poz. 2137), uchwała Nr LXII/1367/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Bydgoszczy, uchwała Nr LXII/1366/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Bydgoszczy maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów oraz maksymalnej liczby zezwoleń przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:
  - oznaczenie rodzaju zezwolenia,
  - oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adresy zamieszkania,
  - numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej NIP,
  - przedmiot działalności gospodarczej,
  - adres punktu sprzedaży,
  - adres składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

 3. Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

 4. Decyzja państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018r., poz. 1541 i 1669)

Opłaty

Zgodnie z kartą usługi "Przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń" (WSO.IV.0143.29.4.2017)

Termin

Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna

Referat Zezwoleń Alkoholowych w Wydziale Spraw Obywatelskich,
ul. Przyrzecze 13,
85-102 Bydgoszcz,
II piętro, pok. 214, 215
tel.: 52 5858256, 52 5858462, 52 5858227

Tryb odwoławczy

Na postanowienie MKRPA dotyczące zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, przysługuje stronie zażalenie, które wnosi się do SKO w Bydgoszczy za pośrednictwem MKRPA w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do SKO w Bydgoszczy za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Stronie służy prawo do zrzeczenia się odwołania. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania musi być wniesione na piśmie w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dodatkowe informacje

 1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych wydawane są na okres nie krótszy niż 2 lata, dla placówek gastronomicznych na okres nie krótszy niż 4 lata oraz dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę na okres do 2 lat.

 2. Miejsce sprzedaży napojów alkoholowych nie może być usytuowane w odległości mniejszej niż 60 m od żłobków, przedszkoli, szkół (z wyjątkiem wyższych), pogotowi opiekuńczych, domów dziecka, zakładów dla nieletnich, internatów szkolnych, schronisk młodzieżowych, schronisk dla bezdomnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych (z wyłączeniem mieszkań usamodzielniających), obiektów kultu religijnego (kościołów i kaplic) oraz placówek mających w zakresie działania profilaktykę i leczenie uzależnień psychoaktywnych, cmentarzy.
  Zasady określone powyżej nie mają zastosowania w przypadku, kiedy miejsce sprzedaży napojów alkoholowych istniało przed powstaniem ww. wymienionych obiektów.

 3. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
  - posiadanie zezwolenia,
  - wniesienie opłaty,
  - zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
  - w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty,
  - posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
  - wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
  - zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
  - prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy,
  - przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

 4. Zezwolenie cofa się w przypadku:
  - nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad zakazów i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności - sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
  - powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
  - wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
  - przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży,
  - popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
  - orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
  Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

 5. Zezwolenie wygasa w przypadku:
  - likwidacji punktu sprzedaży,
  - upływu terminu ważności zezwolenia,
  - zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
  - zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
  - niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty w odpowiedniej wysokości w wyznaczonym terminie.
  Przedsiębiorca, któremu zezwolenia wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 6. Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszanki napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są zobowiązani do posiadania zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów w tym asortymencie.

 7. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w pkt. 5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin wyprzedaży nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia. W przypadku wyprzedaży opłata za zezwolenie wynosi:
  - 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  - 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  - 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
  Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.

 8. Inne wymagania dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych zawarte są w uchwałach Rady Miasta Bydgoszczy przywołanych w podstawie prawnej procedury.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ BYDGOSZCZ

Niniejszą informację otrzymali Państwo w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016r. L 119/1).

1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest - Prezydent Miasta Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz
Z administratorem możecie Państwo kontaktować się w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

 • przez e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl

2. Inspektor ochrony danych
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

 • przez e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl

3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe aby:

 • przeprowadzić postępowania w celu udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez organ zezwalający w Gminie Bydgoszcz,

 • przeprowadzić postępowania w zakresie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń,

 • przeprowadzić weryfikację danych zawartych w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) oraz ustawy z dnia 26 października 1982r. w wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 2137)

5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej niż do końca okresu wynikającego z kategorii archiwalnej (3 lata). Bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna data końca ważności zezwolenia. W przypadku wydania decyzji odmownej i wniesienia przez Państwa odwołania, a następnie skargi do sądu administracyjnego, bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna się wraz z zakończeniem postępowania sądowo-administracyjnego prawomocnym wyrokiem.

6. Odbiorcy Państwa danych osobowych
Państwa dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Nie będziemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

 • prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

 • prawo żądania ograniczenia Państwa danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.