Translate:
Odpady
komunalne
Strona główna / Odpady komunalne
pdf
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

karta nr: UMB260

Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z art. 9ba ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2023 r. poz. 1469 t.j.)

Obowiązek informacyjny

(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  Art. 6 ust.1 lit. c, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest 

Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz

2.      W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:

iod@um.bydgoszcz.pl

lub pisemnie na adres:

Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

3.      Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z art. 9ba ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                       (Dz.U z 2023 r. poz. 1469 t.j.).

4.      Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.

5.      Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym  na podstawie przepisów prawa.

6.      Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

7.      Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym                           i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. Minimalny okres przechowywania dokumentacji wynosi 5 lat.

8.      W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

a.       Dostępu do swoich danych osobowych.

b.      Poprawiania swoich danych osobowych.

c.       Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:

                                                              i.      zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

                                          ii.      potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia  lub obrony roszczeń.

d.      Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.