Translate:
Odpady
komunalne
Strona główna / Odpady komunalne
pdf
Reklamacja usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości. Reklamacja odbioru w PSZOK.

karta nr: UMB91

Złożyłeś deklarację, ale nie otrzymałeś pojemników lub worków na odpady komunalne? Nie odebrano odpadów komunalnych w terminie wywozu? Nie przyjęto od Ciebie odpadów w PSZOK? Tutaj wyjaśnimy, jak złożyć reklamację.

Zgłoszenia można dokonać na stronie www.czystabydgoszcz.pl, w zakładce "Zgłoś problem" lub wysyłając wiadomość na adres odpady@um.bydgoszcz.pl

W przypadku braku pojemników, worków lub braku wywozu najlepiej, aby reklamację złożył właściciel nieruchomości (osoba, która złożyła deklarację). Reklamację dotyczącą funkcjonowania PSZOK może złożyć każdy mieszkaniec niezadowolony z usługi.

Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, adres nieruchomości oraz opis problemu. Jeśli dotyczy nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, wskazane, aby podać nazwę firmy. W przypadku reklamacji dotyczącej PSZOK należy podać adres punktu, datę wizyty i opis zdarzenia.

Zgłoś problem za pomocą:

1. Poczty lub osobiście w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz 

2. Strony internetowej: www.czystabydgoszcz.pl, w zakładce "Zgłoś problem"

3. Poczty elektronicznej pod adresem: odpady@um.bydgoszcz.pl.

Niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji, której dotyczy reklamacja.

Zgłoszenie reklamacji nie wiąże się z dodatkową opłatą, chyba że w Twoim imieniu działa pełnomocnik. Wówczas należy wnieść opłatę skarbową od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej w wysokości 17,00zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa lub prokury należy dołączyć do dokumentu stwierdzającego udzielnie pełnomocnictwa lub prokury.

Zgłoszenia rozpatrujemy niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od daty wpływu. Zastrzegamy jednak możliwość przeprowadzenia w koniecznym zakresie postępowania wyjaśniającego.

Referat Kontroli i Sprawozdawczości Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 65