Translate:
Odpady
komunalne
Strona główna / Odpady komunalne
pdf
Spółki cywilne - wyjaśnienie

karta nr: UMB206

Spółka cywilna posiada lokal, w którym wytwarza odpady? Czy deklarację o wysokości opłaty za odpady komunalne powinni składać wspólnicy czy spółka?

Sprawa tego, kto jest podatnikiem od nieruchomości w przypadku spółki cywilnej, jest kontrowersyjna. Bezpieczniej jest przyjąć, że podatnikiem są tu wspólnicy. To oni zatem powinni składać deklaracje. Mogą w tym przypadku złożyć jedną deklarację, na której się podpiszą wszyscy. Dopuszczalne jest też składanie osobnych deklaracji.

Sprawa tego, kto jest podatnikiem w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, była przedmiotem wyroków sądów administracyjnych. Przykładowo: WSA w Gliwicach w wyroku z 14 grudnia 2018 r. (sygn. akt I SA/Gl 661/18) stwierdził, że spółka cywilna nie może być stroną postępowania w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tylko jej wspólnicy. Na spółce cywilnej nie ciążą obowiązki o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Spółka cywilna nie jest wymieniona w art. 133 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa jako strona w postępowaniu podatkowym. Nie posiada ona zdolności do czynności prawnych. Stroną umowy mogą być zatem wspólnicy, którzy jako osoby fizyczne posiadają zdolność do czynności prawnych. Tym samym to wspólnicy spółki cywilnej mają obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wspólnicy mogą złożyć jedną deklarację, na której się podpiszą wszyscy. Dopuszczalne jest też składanie osobnych deklaracji przez wspólników.