Translate:
Odpady
komunalne
Strona główna / Odpady komunalne
Opłata za odpady komunalne – nieruchomości zamieszkałe

karta nr: UMB204

Zamieszkałeś na nowej nieruchomości? Chcesz zgłosić zmianę liczby osób zamieszkujących na nieruchomości? Tutaj wyjaśniamy, jak uregulować kwestie związane z odbiorem śmieci z nieruchomości zamieszkałej.

Deklarację możesz złożyć przy użyciu profilu zaufanego w serwisie ePUAP. Deklarację DO-1 na ePUAP znajdziesz TUTAJ

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na terenie Miasta Bydgoszczy. Przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, najemców nieruchomości, dzierżawców nieruchomości,a także inne podmiotywładające nieruchomością. W przypadku budynków wielolokalowych deklarację za cały budynek składa wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowaDeklarację należy podpisać osobiście lub przez pełnomocnika. Druk pełnomocnictwa dostępny TUTAJ

Aby zgłosić nieruchomość zamieszkałą do odbioru odpadów komunalnych należy wypełnić  deklarację DO-1 wpisując w niej dane w zależności od tego czyzgłaszasz nieruchomość jako osoba fizyczna (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEiDG) czy jako osoba prawna. 

1. Osoby fizyczne:

A. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości, na której  zamieszkują mieszkańcy - deklaracja DO-1 TUTAJ, w której należy podać następujące dane:

a) dane podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji, w tym: Nazwisko, Imię Nr PESEL, adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny

b) dane identyfikacyjne nieruchomości, na której powstają odpady, w tym: nazwę ulicy, nr budynku, nr lokalu

c) określenie wysokości opłaty – wskazanie liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości i przemnożenie jej przez stawkę opłaty za osobę

2. Osoby prawne:

A. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - deklaracja DO-1, w której należy podać następujące dane:

a) dane podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji, w tym: pełną nazwę firmy, nr NIP,  adres siedziby oraz adres korespondencyjny;

b) dane identyfikacyjne nieruchomości, na której powstają odpady, w tym: nazwę ulicy, nr budynku, nr lokalu

c) określenie wysokości opłaty – wskazanie liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości i przemnożenie jej przez stawkę opłaty za osobę

Pracownicy Wydziału mogą dodatkowo zażądać okazania np. aktu notarialnego, umowy sprzedaży, umowy dzierżawy lub innego dokumentu potwierdzającego dane zawarte w informacji (deklaracji) oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień.

1. Całą sprawę zrealizuj przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz TUTAJ

2. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu formularzy lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod jeden ze wskazanych numerów telefonu: osoby fizyczne: pokój nr 160 (tel. 52 58 59 219 lub 52 58 59 207) / pokój nr 161 (tel. 52 58 59 295), pokój nr 163 (tel. 52 58 59 243 lub 52 58 59 175), pokój nr 141 (tel. 52 58 59 201 lub 52 58 59 289); osoby prawne: pokój nr 141 (tel. 52 58 59 206), pokój 161 (tel. 52 58 59 296).

Pierwsza deklaracja - 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Nowa deklaracja - do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Nie pobiera się opłat za zgłoszenie nieruchomości. Kwota opłaty wynika ze złożonej deklaracji. Po złożeniu deklaracji otrzymasz pismo z numerem konta na który musisz wpłać zadeklarowaną kwotę opłaty wynikającą ze złożonej deklaracji.

Bez zbędnej zwłoki.

Wydział Gospodarki Odpadami, Referat Wymiaru Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi i Obsługi, ul. Wojska Polskiego 65

Osoby fizyczne: osoby fizyczne: pokój nr 160 (tel. 52 58 59 219 lub 52 58 59 207), pokój nr 161 (tel. 52 58 59 295), pokój nr 163 (tel. 52 58 59 243 lub 52 58 59 175), pokój nr 141 (tel. 52 58 59 201 lub 52 58 59 289);
Osoby prawne: pokój nr 141 (tel. 52 58 59 206), pokój 161 (tel. 52 58 59 296; Przyjmowanie deklaracji - Wydział Gospodarki Odpadami, ul. Wojska Polskiego 65, pokój nr 163, tel. 52 58 58 9243, tel. 52 58 58 000, tel. 801 055 404.

Nie dotyczy.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz.U z 2023 r. poz. 1469 t.j.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2383)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw  (tj. Dz. U. z 2018, poz. 562),

Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W przypadku niezłożenia deklaracji Prezydent Miasta Bydgoszczy określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Zgodnie z art. 10 ust. 2b Ustawy - Kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. do 20 dnia miesiąca następującego za miesiąc poprzedni. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości należna jest za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Zgodnie z art. 6m ust. 4 i 5 Ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokości zobowiązania za okres wsteczny, z wyjątkiem sytuacji dotyczącej śmierci mieszkańca. W przypadku śmierci mieszkańca złożenie nowej deklaracji jest możliwe w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Prezydent Miasta Bydgoszczy zawiadomi właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu, które stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. W przypadku zaprzestania zamieszkiwania mieszkańców na danej nieruchomości (np. na skutek czasowego opuszczenia mieszkańców na okres dłuższy niż 1 pełen miesiąc kalendarzowy) właściciel nieruchomości winien złożyć nową deklarację, w celu zgłoszenia ustania obowiązku uiszczania opłaty, wpisując jednocześnie w części G niniejszej deklaracji stosowne uzasadnienie (oraz w poz. 42 należy wpisać wartość „0”). Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy zobowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot zobowiązany do wykonania obowiązków wynikających z Ustawy i załączyć ją do deklaracji odnotowując ten fakt w części G niniejszej deklaracji.


Opłata skarbowa za wydanie kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od każdej strony
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa
Opłata skarbowa z tytułu wydawanych zaświadczeń
Opłata za odpady komunalne (należy podać wysokość miesięcznej opłaty zgodnie ze złożoną deklaracją)