Translate:
Budownictwo
i architektura
Strona główna / Budownictwo i architektura
pdf
Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych

karta nr: UMB201

Uzyskałeś decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych i chcesz przystąpić do wykonywania robót geologicznych? Tutaj wyjaśniamy, jak uregulować kwestie związane ze zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych.

Zgłoszenia można dokonać:

1. Poprzez stronę obywatel.gov.pl. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego. W serwisie obywatel.gov.pl. po zalogowaniu wejdź w opcję PISMO OGÓLNE i załącz podpisany formularz dostępny - TUTAJ

2. Drogą pocztową

3. Osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy poprzez stacjonarną skrzynkę podawczą, zlokalizowaną: przy ul. Jezuickiej 1 - w portierni na parterze, przy ul. Grudziądzkiej 9 -15 - na parterze w budynku A

lub

w sekretariacie Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska.

Zgłoszenia dokonuje ten, kto uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych albo koncesjobiorca, który uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów, koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla lub koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża. 

Przygotować wypełnione i podpisane zgłoszenie. Formularz wniosku dostępny TUTAJlub napisać zgłoszenie samodzielnie. Zawrzyj w nim poniższe elementy:

1. Dane wnioskodawcy, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę, wraz z numerami NIP lub KRS

2. Decyzję administracyjną stanowiącą podstawę prowadzenia robót geologicznych – koncesję albo decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych (organ wydający, data, znak koncesji lub decyzji)

3. Zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia robót geologicznych

4. Rodzaj robót geologicznych

5. Podstawowe dane dotyczące robót geologicznych w tym informacje o poborze próbek

6. Imiona i nazwiska osób sprawujących dozór i kierownictwo, a także numery świadectw stwierdzających kwalifikacje do wykonywania tych czynności

7. Podpis

Zgłoszenia możesz dokonać przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl.                    

Możesz także:

  • przesłać zgłoszenie na adres Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz,
  • wrzucić wypełnione zgłoszenie do jednej ze stacjonarnych skrzynek podawczych Urzędu Miasta Bydgoszczy, zlokalizowanych: przy ul. Jezuickiej 1 - w portierni na parterze, przy ul. Grudziądzkiej 9 -15 - na parterze w budynku A,
  • złożyć zgłoszenie osobiście w sekretariacie Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska ul. Grudziądzka 9-15 - budynek C, piętro II, pok. 206.

 

W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu zgłoszenia, zadzwoń pod numer telefonu (52) 5858 050.

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych.

Opłaty skarbowej należy dokonać za ewentualne pełnomocnictwo i wynosi 17 zł.

 

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy:                                                                                                                                                                                                                         Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

 

Zwalnia się od opłaty skarbowej:

  • jednostki budżetowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego.

Opłaty skarbowej możesz dokonać przelewem lub w jednym punktów:

  • w bezprowizyjnym wpłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (np. w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni),
  • w punkcie  pobierania  opłat  skarbowych  (Biuro Ubezpieczeniowe, ul. Grudziądzka 16).

Do realizacji zgłoszonych robót geologicznych możesz przystąpić po 14 dniach od zgłoszenia, od dnia dostarczenia zgłoszenia do Urzędu. 

Referat Pozwoleń i Ochrony Ziemi w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 211, tel.: (52) 58 58 050.

Art. 81 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r., poz. 1420, z późn. zm.). 

O zamierzonym poborze próbek w wyniku robót geologicznych, należy również pisemnie poinformować państwową służbę geologiczną (Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie), w terminie 14 dni przed zamierzonym poborem tych próbek.

Niezawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia wykonywania robót geologicznych podlega karze grzywny. 

Informacje RODO są dostępne TUTAJ