Translate:
Sprawy
obywatelskie
pdf
Pobyt stały cudzoziemców

karta nr: UMB57

Cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązani są zgłosić swój pobyt.

Formularz meldunkowy musisz złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Uwaga! Nie ma możliwości załatwienia sprawy przez Internet. 

1. Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

1. Formularz zgłoszenia pobytu stałego (dostępny TUTAJ) z potwierdzeniem pobytu, 

w lokalu, dokonanym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. 

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu.

3. Ważny dokument podróży albo w przypadku zgłoszenia pobytu przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej – inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, a członek jego rodziny nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, a gdy brak takiej możliwości – inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.

4. Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu (nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej):

A. Kartę pobytu wydaną w związku z  udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej albo nadaniem statusu uchodźcy w RP, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały.

B. Dokument „zgoda na pobyt tolerowany”.

C. Zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 

D. Decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany. 

E. Obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, dokonując zameldowania na pobyt stały, przedstawia ważne zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu albo ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, a członek jego rodziny, przedstawia ważną kartę pobytową lub ważną kartę stałego pobytu.

 


1. Zgłoszenia musisz dokonać: 

A. Biurze Meldunkowym, ul. Jezuicka 14A, tel. 52 58 58 126

B. Biurze Meldunkowym, ul. Popr. Emilii Gierczak 6, tel. 52 58 58 735

1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,  obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej (w tym członkowie ich rodzin) – najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do miejsca pobytu stałego. 

2. Cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej – najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia. 

Zgłoszenie pobytu stałego nie podlega opłacie skarbowej.

Rejestracji zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie.

Nie przysługuje.

Referat Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy (Biuro Meldunkowe ul. Jezuicka 14A, Biuro Meldunkowe ul. Popr. Emilii Gierczak 6).

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. 2022.1191), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2020.930), Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2020.346), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2021.1923 z późn. zm.).

1. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna albo orzeczenie sądu (postanowienie nabycia spadku wraz z tytułem prawnym do lokalu spadkodawcy).

2. Osoba dokonująca zameldowania na pobyt stały otrzymuje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. 

3. Wraz z zaświadczeniem o zameldowanie wydanym w języku polskim na wniosek osoby zgłaszającej zameldowanie wydawane jest zaświadczenie w wybranym  języku urzędowym  innego  państwa  Unii Europejskiej. Zaświadczenie to podlega opłacie administracyjnej w wysokości 17 zł. (wniosek do pobrania TUTAJ).

4. Zameldowanie w nowym miejscu pobytu stałego powoduje automatyczne wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Przy zgłoszeniu zameldowania na pobyt stały można wymeldować się z pobytu czasowego.

Informacja RODO jest dostępna TUTAJ.