Translate:
Sprawy
obywatelskie
pdf
Pobyt czasowy cudzoziemców

karta nr: UMB96

Cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązani są zgłosić swój pobyt.

Formularz meldunkowy możesz złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

1. Formularz zgłoszenia pobytu czasowego (dostępny TUTAJ) z potwierdzeniem pobytu w lokalu, dokonanym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. 

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu.

3. W przypadku cudzoziemca będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej dokonujący zameldowania na pobyt czasowy, przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, a gdy brak takiej możliwości - przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela UE.

4. W przypadku cudzoziemca nie będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

A. Wiza, a gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium RP na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2016.1990, 1948 i 2066 oraz 2017.60) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej 

B. Dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzielenie w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt  ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany. 

 

C. Obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, dokonując zameldowania się na pobyt czasowy, przedstawia ważne zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu albo ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, a członek jego rodziny, przedstawia ważną kartę pobytową lub ważną kartę stałego pobytu.

Zgłoszenia można dokonać: 

1. Biuro Meldunkowe, ul. Jezuicka 14A, tel.: 52 58 58 126

2. Biuro Meldunkowe, ul. Popr. Emilii Gierczak 6, tel.: 52 58 58 735

1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,  obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej (w tym członkowie ich rodzin) – najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do miejsca pobytu czasowego. Zgłoszenia pobytu czasowego dokonuje, jeśli zamierza przebywać pod określonym adresem dłużej niż 3 miesiące.

2. Cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej – najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia. Zgłoszenia pobytu czasowego dokonuje, jeśli pobyt w określonym miejscu przekracza 30 dni.

Zgłoszenie pobytu czasowego nie podlega opłacie skarbowej.

Rejestracji zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie.

Nie przysługuje.  

Referat Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy (Biuro Meldunkowe, ul. Jezuicka 14A, Biuro Meldunkowe, ul. Popr. Emilii Gierczak 6).

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. 2022.1191), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2020.930), Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2020.346), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2021.1923 z późn. zm.).

1. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna albo orzeczenie sądu (postanowienie nabycia spadku wraz z tytułem prawnym do lokalu jego spadkodawcy).

2. Osoba dokonująca zameldowania na pobyt czasowy na złożony przez siebie wniosek otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy (wniosek do pobrania TUTAJ) płatny 17 zł.

3.Wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu wydanym w języku polskim na wniosek osoby zgłaszającej zameldowanie wydawane jest zaświadczenie w wybranym języku urzędowym innego państwa Unii Europejskiej. Zaświadczenie to podlega opłacie administracyjnej w wysokości 17 zł. (wniosek do pobrania TUTAJ).

4. Złożenie pełnomocnictwa za pobranie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00zł płatnej na rachunek Urzędu Miasta Bydgoszczy - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu - pełnomocnictwo dostępne TUTAJ

5. Zameldowanie w nowym miejscu pobytu czasowego powoduje automatyczne wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu czasowego. 

6. Informacja RODO dostępna TUTAJ