Translate:
Sprawy
obywatelskie
pdf
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego

karta nr: UMB56

Mieszkańcy, którzy opuszczają miejsce pobytu stałego albo czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązani są wymeldować się. Zgłoszenie wymeldowanie z z miejsca pobytu stałego - załatw sprawę w serwisie gov.pl. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego - załatw sprawę w serwisie ePUAP

Zgłoszenia możesz dokonać przez Internet poprzez obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu wybierz Usługi dla obywatela – Meldunek i wybory, a następnie wykorzystaj opcję "Wymelduj się z pobytu stałego" lub "Wymelduj się z pobytu czasowego". Wzór dostępny TUTAJ

1. Mieszkaniec, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu.

2. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

3. Zgłoszenia można dokonać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy ePUAP, osobiście we właściwym urzędzie gminy lub przez pełnomocnika.

1. Gy załatwiasz sprawę przez Internet (w zależności od rodzaju sprawy):

A. Elektroniczny formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego - dostępny TUTAJ 

B. Elektroniczny formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - dostępny TUTAJ

2. Gdy załatwiasz sprawę w Urzędzie (w zależności od rodzaju sprawy):

A. Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego - dostępny TUTAJ  

B. Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - dostępny TUTAJ

C. Ważny dokument potwierdzający tożsamość (dowód albo paszport, a w przypadku cudzoziemców ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający ich tożsamość i obywatelstwo albo kartę pobytu),

D. Pełnomocnictwo – w przypadku osoby działającej w imieniu osoby wymeldowującej się - dostępne TUTAJ

1. Całą sprawę zrealizujesz przez Internet, bez konieczności wizyty w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz TUTAJ

2. Zgłoszenia można w: 

A. Biurze Meldunkowym, ul. Jezuicka 14A, tel. 52 58 58 126

B. Biurze Meldunkowym, ul. Popr. Emilii Gierczak 6, tel. 52 58 58 735

Najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego nie podlega opłacie skarbowej.

Rejestracji zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie.

Nie przysługuje.

Referat Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy (Biuro Meldunkowe, ul. Jezuicka 14A, Biuro Meldunkowe, ul. Popr. Emilii Gierczak 6).

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. 2022.1191).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2020.930).

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2020.346).

Ustawa z dnia  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2021.1923).

1. Osoba dokonująca wymeldowania na złożony przez siebie wniosek otrzymuje zaświadczenie o wymeldowaniu (wniosek do pobrania TUTAJ) płatny 17 zł.

2. Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

3. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego. 

Informacja RODO jest dostępna TUTAJ.