Translate:
Środowisko
i zwierzęta
Strona główna / Środowisko i zwierzęta / Gospodarka odpadami
pdf
Dotacja celowa na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

karta nr: UMB285

Planujesz wymianę pokrycia dachowego wykonanego z płyt azbestowych lub elementów budowlanych zawierających azbest? Pamiętaj, że możesz uzyskaj dofinansowanie kosztów tej inwestycji.

Wniosek można złożyć:

 1. Drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz,
 2. Osobiście w sekretariacie Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, piętro II, pok. 206,
 3. Osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, poprzez stacjonarną skrzynkę podawczą zlokalizowaną przy:
  • ul. Jezuickiej 1 - w portierni na parterze,
  • ul. Grudziądzkiej 9-15 - na parterze w budynku A.

Dotacja może być udzielona:

 1. podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  • osobom fizycznym,
  • wspólnotom mieszkaniowym,
  • osobom prawnym,
  • przedsiębiorcom,
 2. jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

  Wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania azbestu, który znajdziesz TUTAJ.

   

  Do wniosku, należy dołączyć:

  1. dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji: odpis zwykły księgi wieczystej z ostatnich trzech miesięcy, który uzyskasz w X Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego przy ul. Toruńskiej 64A lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem stronyTUTAJ,
  2. zgodę współwłaścicieli na realizację inwestycji,
  3. pełnomocnictwo (ze wskazaniem stopnia pokrewieństwa), jeżeli ustanowisz pełnomocnika w sprawie wniosku, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli jest wymagana,
  4. kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia prac budowlanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jeżeli jest wymagany lub oświadczenie wnioskodawcy, że do realizacji inwestycji nie jest wymagany ww. dokument; jak załatwić sprawę dowiesz się TUTAJ,
   jeżeli jesteś właścicielem obiektu zlokalizowanego w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym wzór oświadczenia znajdziesz
   TUTAJ,
  5. informację o wyrobach zawierających azbest złożoną wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest,
  6. ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
  7. umowę z wykonawcą demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest określającą:
   • cenę brutto za demontaż, transport i unieszkodliwienie 1 tony odpadów zawierających azbest,
   • miejsce unieszkodliwienia (składowania) odpadów zawierających azbest,
   • deklarację wykonawcy o zapewnieniu przeprowadzenia prac zgodnie z warunkami określonymi rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów,
   • zobowiązanie wykonawcy do dostarczenia zleceniodawcy karty przekazania odpadów niebezpiecznych wytworzonych w związku z pracami objętymi umową,
  8. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania lub prowadzących działalność w sektorze rolnym lub w sektorze rybołówstwa:
   • kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
   • informacje przedstawiane przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis; formularz TUTAJ.

  Złożyć wymagane dokumenty:

  1. Drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz,
  2. Osobiście w sekretariacie Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, piętro II, pok. 206,
  3. Osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, poprzez stacjonarną skrzynkę podawczą zlokalizowaną przy:
   • ul. Jezuickiej 1 - w portierni na parterze,
   • ul. Grudziądzkiej 9-15 - na parterze w budynku A.

  Wniosek o dotację należy złożyć w terminie od 2 stycznia do 31 października danego roku kalendarzowego, przed rozpoczęciem inwestycji, tzn. przed zdemontowaniem wyrobów zawierających azbest.

  Opłata skarbowa pobierana jest tylko w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnego, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej), płatna na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

  Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki.

   

  W przypadku złożenia wniosku, który jest niekompletny, zostaniesz wezwany do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od doręczenia wezwania.

  Referat Pozwoleń i Ochrony Ziemi w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 210, tel.: (52) 58 58 040.

  Uchwała Nr XV/320/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania azbestu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 5168).

  1. Szczegółowe zasady udzielania dotacji znajdziesz TUTAJ.
  2. Dotacja może być udzielona do wysokości poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż  800 zł za 1 Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest, a całkowita kwota dofinansowania nie może przekroczyć 3 000 zł.
  3. Dotacja obejmuje budynki mieszkalne, gospodarcze, garaże, wiaty, ogrodzenia, altany, obiekty małej architektury, które posiadają materiały konstrukcyjne lub izolacyjne wykonane z wyrobów zawierających azbest.
  4. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest nastąpi po podpisaniu umowy.
  5. Wniosek o udzielenie dotacji powinien spełniać następujące warunki formalne:
   • być złożony na właściwym formularzu,
   • mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje,
   • być opatrzony podpisem beneficjenta,
   • mieć dołączone wszystkie wymagane załącznik.
  6. Szczegóły dotyczące składania „Informacji o wyrobach zawierających azbest” oraz sporządzania „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” znajdziesz  TUTAJ.

  Informacja RODO dostępna jest TUTAJ.