Translate:
Środowisko
i zwierzęta
Strona główna / Środowisko i zwierzęta / Gospodarka odpadami
Wpis do rejestru działalności regulowanej

karta nr: UMB93

Masz zamiar prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości? Nie wiesz jakie wymogi musisz spełniać? Tutaj wyjaśniamy, jak uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Złożenie wniosku można dokonać poprzez obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu wykorzystujemy opcję PISMO OGÓLNE. Jako załącznik do pisma dołączamy potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej oraz zeskanowany i podpisany wniosek oraz oświadczenie dostępne TUTAJ

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej składa podmiot zamierzający odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, spełniający warunki wymagane do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

1. Wypełniony i podpisany wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – wniosek dostępny jest TUTAJ

2. Do wniosku złożonego on-line lub tradycyjnie dołączamy wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – oświadczenie dostępne jest TUTAJ oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. 

Całą sprawę zrealizuj przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz TUTAJ. Do podpisania wniosku i oświadczenia możesz użyć kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.

W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod numer telefonu: 52 58 59 137

1. Całą sprawę zrealizuj przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolneTUTAJ. Do podpisania wniosku i oświadczenia możesz użyć kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.

2. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod numer telefonu: 52 58 59 137

Podmiot jest zobowiązany do uzyskaniu wpisu w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady od właścicieli nieruchomości. 

Opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej wynosi: 50 zł. Zapłacić można przelewem bankowym na konto numer  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 – w tytule przelewu wpisz „opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej”, odbiorca: Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.  

Wpis do rejestru dokonuje się w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (dowodem uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości). Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Referat Kontroli i Sprawozdawczości Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 65, I piętro, pokój nr 154, tel.: 52 58 59 137.

Art. 9b, 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2023 r. poz. 1469 t.j.)

Oświadczenie, o którym wyżej mowa powinno zawierać także:

1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

2. Oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia

3. Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Uwaga – odbieranie odpadów komunalnych bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej podlega karze pieniężnej. 

Złożenie wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej niezgodne ze stanem faktycznym lub oświadczenia niezgodnego z prawdą podlega karze pieniężnej. 

Złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym może skutkować wydaniem decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem.

Informacja RODO dostępna TUTAJ

Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa