Translate:
Środowisko
i zwierzęta
Strona główna / Środowisko i zwierzęta / Gospodarka odpadami
pdf
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

karta nr: UMB277

Planujesz uruchomić lub zmienić istniejącą instalację, której eksploatacja może powodować wytwarzanie odpadów niebezpiecznych o masie powyżej 1 Mg rocznie lub innych niż niebezpieczne o masie 5 000 Mg? Uzyskaj pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Wniosek można złożyć:

 1. Drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz,
 2. Osobiście w sekretariacie Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, piętro II, pok. 206,
 3. Osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, poprzez stacjonarną skrzynkę podawczą zlokalizowaną przy:
 • ul. Jezuickiej 1 - w portierni na parterze,
 • ul. Grudziądzkiej 9-15 - na parterze w budynku A.

Prowadzący instalację (podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska) składa wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Poprzez instalację rozumie się:

 • stacjonarne urządzenie techniczne,
 • zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
 • budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,

których eksploatacja może spowodować emisję (wprowadzanie bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi: substancji, energii, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne)

Eksploatacji  instalacji obejmuje jej  użytkowanie oraz utrzymywanie w sprawności.

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zawierający informacje, które znajdziesz TUTAJ. Możesz skorzystać z formularza wniosku, który dostępny jest TUTAJ.

Do wniosku, należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
 2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
 3. operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, o ile jest wymagany;
 4. postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, o ile jest wymagane;
 5. zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
 • za przestępstwa przeciwko środowisku,
 • będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023),
 • oświadczenie celem ustalenia wysokości opłaty skarbowej - oświadczenie znajdziesz TUTAJ,
 1. pełnomocnictwo, jeżeli ustanawiasz pełnomocnika,
 2. dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub za pełnomocnictwo.

Złożyć wymagane dokumenty:

 1. Drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz,
 2. Osobiście w sekretariacie Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, piętro II, pok. 206,
 3. Osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, poprzez stacjonarną skrzynkę podawczą zlokalizowaną przy:
 • ul. Jezuickiej 1 - w portierni na parterze,
 • ul. Grudziądzkiej 9-15 - na parterze w budynku A.

Przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji lub zmianą powodującą wytwarzanie odpadów niebezpiecznych o masie powyżej 1 Mg roczne lub innych niż niebezpieczne o masie powyżej 5 000 Mg rocznie.

 1. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia:
  • w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wynosi 2011 zł;
  • w związku z działalnością wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców opłata skarbowa wynosi 506 zł;
  • od pozostałych pozwoleń opłata skarbowa wynosi 506 zł
 2. Opłata płatna na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.
 3. Zwalnia się od opłaty skarbowej:
  • jednostki budżetowe;
  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czas wydania decyzji może wynieść 60 dni lub więcej, ze względu na konieczność uzyskania opinii innych organów lub w przypadku spraw wymagających postępowania wyjaśniającego.  

Do ww. terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności oraz okresów zawieszenia postępowania.

Referat Pozwoleń i Ochrony Ziemi w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 210, tel.: (52) 58 58 040.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.).

 1. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów udziela starosta z wyłączeniem:

   

  • przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej - dla których organem właściwym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska,
  • przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dla których organem właściwym jest marszałek województwa
  • przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1 - dla których organem właściwym jest marszałek województwa
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dla których organem właściwym jest marszałek województwa
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki - organ właściwy do wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2018 oraz z 2021 r. poz. 784)
 2. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji lub jej części lub obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy. O przeprowadzenie kontroli występuje organ prowadzący postępowanie w przedmiocie udzielanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 3. W przypadku, gdy organem właściwym do wydania pozwolenia jest starosta, operat przeciwpożarowy powinien być wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. u. z 2018 r. poz. 620 i 1669).
 4. Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego, nie stosuje się w przypadku:
  • pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wydawanego dla zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
 5. Stronami postępowania o wydanie pozwolenia są prowadzący instalację oraz, jeżeli w związku z eksploatacją instalacji utworzono obszar ograniczonego użytkowania, władający powierzchnią ziemi na tym obszarze.
 6. Właściwy organ odmówi wydania pozwolenia, jeżeli:
  • nie są spełnione wymagania, o których mowa w art. 141 ust. 2, art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
  • zamierzony sposób gospodarowania odpadami jest niezgodny z planami gospodarki odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
  • eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie dopuszczalnych standardów emisyjnych;
  • eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów jakości środowiska;
  • wydanie pozwolenia byłoby niezgodne z programami działań, o których mowa w art. 17, art. 91 ust. 1 i art. 119 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska;
  • wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia w przypadkach, o których mowa w art. 194 ust. 1 i art. 195 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska , a nie minęły jeszcze 2 lata od dnia, gdy decyzja w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia stała się ostateczna;
  • eksploatacja instalacji położonej w granicach strefy przemysłowej powodowałaby naruszenie ustaleń zawartych w rozporządzeniu o jej utworzeniu;
  • prowadzący instalację będący osobą fizyczną albo wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko środowisku;
  • wobec prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną wobec prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prawomocnie orzeczono karę pieniężną za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358 oraz z 2021 r. poz. 1177);
  • prowadzący instalację będący osobą fizyczną albo wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
  • w przypadku postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wraz z postanowieniem, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy.