Translate:
Środowisko
i zwierzęta
Strona główna / Środowisko i zwierzęta / Gospodarka odpadami
Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej

karta nr: UMB94

Masz zamiar dokonać zmiany danych wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości? Nie wiesz jakie wymogi musisz spełniać? Tutaj wyjaśniamy, jak zmienić wpis w rejestrze działalności regulowanej.

Złożenie wniosku można dokonać poprzez obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu wykorzystujemy opcję PISMO OGÓLNE. Jako załącznik do pisma dołączamy potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej oraz zeskanowany i podpisany wniosek dostępny TUTAJ

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej składa przedsiębiorca w przypadku zmiany danych wpisanych w rejestrze działalności regulowanej. 

1. Wypełniony i podpisany wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej – wniosek dostępny jest TUTAJ

2. Do wniosku złożonego on-line lub tradycyjnie dołączamy potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. 

1. Całą sprawę zrealizuj przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz TUTAJ. Do podpisania wniosku możesz użyć kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego. 

2. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod numer telefonu: 52 58 59 137.

W terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych wpisanych do rejestru działalności regulowanej.

Opłata skarbowa za zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej wynosi: 25 zł. Zapłacić można przelewem bankowym na konto numer  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 – w tytule przelewu wpisz „opłata skarbowa za zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej”, odbiorca: Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Zmiany wpisu do rejestru dokonuje się w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (dowodem uiszczenia opłaty skarbowej). Zmiana wpisu jest dokonana z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Referat Kontroli i Sprawozdawczości Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Wojska Polskiego 65, I piętro, pokój nr 154, tel.: 52 58 59 137.

W przypadku odmowy dokonania zmiany wpisu do rejestru wydana zostaje decyzja administracyjna. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji.

Art. 9ba ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2023 r. poz. 1469 t.j.)

Informacja RODO dostępna TUTAJ

Opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej
Rozszerzenie zakresu działalności podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej
Zmiany wpisu o kolejny rodzaj działalności podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa