Translate:
Imprezy
i zgromadzenia
Impreza masowa

karta nr: UMB44

Planujesz zorganizowanie imprezy masowej na terenie Miasta Bydgoszczy? Pamiętaj, że konieczne będzie uzyskanie zezwolenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy na jej przeprowadzenie.

Wniosek możesz złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy lub listownie za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Wniosek o wydanie zezwolenia znajdziesz TUTAJ.

Z wnioskiem występuje organizator imprezy osobiście lub przez pełnomocnika (osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej).

1. Wniosek – znajdziesz TUTAJ.

2. Pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeśli działasz przez  pełnomocnika. 

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia oraz za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - jeśli działasz przez pełnomocnika. 

4. Załączniki do wniosku:

1. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z opisem zawierającym: 

A. Oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji.

B. Oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych.

C. Oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu.

D. Informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.

E. Oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące – jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące.

2. Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13.08.2009 r. Instrukcję należy dostarczyć niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

3. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie.

4. Informacja o:

A. Liczbie miejsc udostępnionych przez organizatora osobom uczestniczącym w imprezie masowej, a jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące – również liczbie miejsc stojących. 

B. Przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

C. Liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej.

D. Osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, tzn. jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych oraz numer telefonu, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

E. Sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.

F. Zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11 ustawy.

G. Powiadomieniu komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej - w przypadku gdy impreza ma odbyć się na terenie będącym w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. 

5. Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.

6. Informacja o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe jeżeli zamierzasz sprzedawać ww. napoje alkoholowe (na imprezie masowej - z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka -  dozwolone są sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych  zawierających  do 3,5% alkoholu). 

7. Opinie: Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, które powinny zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach. Opinie (oryginały lub uwierzytelnione kopie) należy dołączyć niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy. 

Prezydent Miasta może zażądać dodatkowej dokumentacji:

1. Kopii aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie masowej, na którą wstęp jest odpłatny.

3. Pisemnej zgody na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych – w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

1. Sprawę zrealizuj podczas wizyty w urzędzie lub prześlij dokumenty pocztą na adres: Referat Spraw Społecznych, Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Przyrzecze 13, 85-102 Bydgoszcz.

2. W celu uzyskania pomocy w wypełnianiu wniosku lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod numer telefonu: 52 58-58-357. 

Nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi  82 zł. 

2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury wynosi 17 zł.

3. Zapłacić można:

A. W bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (np. w budynku przy ul. Jezuickiej 4A  na parterze przy portierni).

B. Przelewem bankowym na konto numer 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 – w tytule przelewu wpisz „ opłata za wydanie zezwolenia na imprezę pn.…”, odbiorca: Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Prezydent Miasta Bydgoszczy wydaje zezwolenie lub odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy.

Referat Spraw Społecznych w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Przyrzecze 13, 85-102 Bydgoszcz (II piętro, pok. 211 ), tel.: 52 58-58-357.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

1. Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej.

2. Imprezami masowymi są:

A. Masowe imprezy artystyczno–rozrywkowe – należy przez to rozumieć imprezy o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3m, które mają się odbyć:

a. na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000;

b. w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500.

B. Masowe imprezy sportowe – należy przez to rozumieć imprezy masowe mające na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowane na:

a. stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300.

b. terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1.000.

C. Mecze piłki nożnej - należy przez to rozumieć masowe imprezy sportowe mające na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowane na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona    zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000.

3.  Imprezami masowymi nie są:

A. Imprezy organizowane w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach.

B. Imprezy organizowane w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami.

C. Imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;

D. Imprezy sportowe organizowane dla sportowców niepełnosprawnych.

E. Imprezy sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępne i nieodpłatne, organizowane na terenie otwartym.

F. Imprezy zamknięte organizowane przez pracodawców dla ich pracowników – jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć.

4. Wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wydanie zezwolenia na imprezę masową nie zwalnia organizatora z obowiązku zawarcia stosownej umowy z zarządcą obiektu lub terenu, na którym ma się odbywać impreza.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) dostępna TUTAJ.

Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej dotyczącej imprezy masowej
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo do wniosku o wydanie zezwolenia na imprezę masową