Translate:
Imprezy
i zgromadzenia
Impreza powodująca utrudnienia w ruchu lub wymagająca wykorzystania drogi w sposób szczególny

karta nr: UMB43

Planujesz zorganizowanie zawodów sportowych, rajdu, wyścigu, chcesz przewieźć osoby kolejką turystyczną lub zorganizować inną imprezę, która będzie powodowała utrudnienia w ruchu lub wymagała korzystania z drogi w sposób szczególny? Pamiętaj, że konieczne będzie uzyskanie zezwolenia na jej przeprowadzenie.

Wniosek możesz złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy lub listownie za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Wniosek o wydanie zezwolenia znajdziesz TUTAJ.

Z wnioskiem występuje organizator imprezy osobiście lub przez pełnomocnika. 

1. Wniosek – znajdziesz TUTAJ.

2. Pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeśli działasz przez  pełnomocnika. 

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia oraz za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - jeśli działasz przez  pełnomocnika. 

4. Załączniki do wniosku:

A. Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

B. Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających  szczególnego zabezpieczenia (w przypadku imprez odbywających się na terenie kilku województw wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw).

C. Program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw – jeżeli impreza odbywa się w kilku miejscowościach lub województwach. 

D. Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca, obejmujący: 

a) Listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby.

b) Pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją.

c) Rodzaj i ilość środków technicznych, o których mowa w art.65a ust. 2 pkt 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym, oraz miejsce ich rozlokowania.

d) Rodzaj, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwym dysponentem jednostki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2016 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

e) Sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy.

f) Oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie. 

g) Rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego. 

h) Organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy.

i) Sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy – przed imprezą i w trakcie jej trwania.

Formularz planu zabezpieczenia znajdziesz TUTAJ.

E. Zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych, będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw.

F. Pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych.

1. Całą sprawę zrealizuj podczas wizyty w urzędzie lub prześlij dokumenty pocztą na adres: Referat Spraw Społecznych, Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Przyrzecze 13, 85-102 Bydgoszcz.

2. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod numer telefonu (52) 58-58-357.  

Na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 48 zł. 

2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury wynosi 17 zł. 

3. Zapłacić można:

A. W bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (np. w budynku przy ul. Jezuickiej 4A na parterze przy portierni).

B. Przelewem bankowym na konto numer  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 – w tytule przelewu wpisz „opłata za wydanie zezwolenia na imprezę pn.…”, odbiorca: Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Prezydent Miasta Bydgoszczy wydaje zezwolenie lub odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy. 

Referat Spraw Społecznych w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Przyrzecze 13, 85-102 Bydgoszcz (II piętro, pok. 211)  tel.: 52 58-58-357.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym

Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

1. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy wydaje organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom – organem właściwym jest:

A. W przypadku dróg różnych kategorii – organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii; 

B. W przypadku dróg tej samej kategorii – organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

2. Organy zarządzające ruchem na drogach (art.10 ustawy Prawo o ruchu drogowym):

A. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – zarządza ruchem na drogach krajowych.

B. Marszałek województwa – zarządza ruchem na drogach wojewódzkich.

C. Starosta – zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych.  

D. Prezydent miasta na prawach powiatu – zarządza ruchem na wszystkich drogach publicznych położonych na terenie miasta, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) dostępna TUTAJ.

Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej dotyczącej imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo do wniosku o wydanie zezwolenia na imprezę powodującą utrudnienia w ruchu lub wymagającą korzystania z drogi w sposób szczególny