Translate:
Imprezy
i zgromadzenia
pdf
Organizacja wydarzenia na Wyspie Młyńskiej

karta nr: UMB86

Chcesz zorganizować wydarzenie na Wyspie Młyńskiej? Niezbędne jest złożenie wniosku o użyczenie terenu.

Wniosek wraz z mapką terenu należy pobrać ze strony Urzędu Miasta. Wniosek dostępny jest TUTAJ. Wniosek należy złożyć go drogą elektroniczną lub wysłać pocztą tradycyjną do Wydziału Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą na minimum 6 tygodni przed planowanym terminem wydarzenia.

1. Wniosek o użyczenie terenu Wyspy Młyńskiej. Wniosek dostępny TUTAJ.

2. Mapę terenu z zaznaczeniem działki podlegającej użyczeniu. Mapka dostępna TUTAJ.

3. Dokumenty lub potwierdzona kopia  dokumentu  potwierdzającego zasady reprezentacji organizatora.

4. Schemat rozstawienia sceny, namiotów, stoisk, balonów reklamowych itp. na terenie Wyspy Młyńskiej.

5. Nr konta, na które należy dokonać zwrotu kaucji (jeśli jest pobierana).

Dokumenty muszą być podpisane osobiście (jeżeli wniosek składa osoba fizyczna) lub przez osobę upoważnioną do podpisywania dokumentów (w przypadku firm, stowarzyszeń, instytucji). 

Złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej. W umowie użyczenie wskazana jest kaucja w wysokości 1000 zł oraz numer konta do wpłaty. Z kaucji mogą być zwolnione organizacje pozarządowe, każdorazową decyzję w tej sprawie podejmuje właściwy prezydent, któremu podlega Wydział Gospodarki Komunalnej.

1. Od 1 do 7 dni – decyzja o możliwości użyczenia terenu z Wydziału Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą.

2. Kolejne 7 – 14 dni na podpisanie umowy użyczenia w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Wydział Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą (w zakresie wyrażenia zgody na wydarzenie), ul. Jezuicka 1, pokój 106A, tel. 52 58 58 446, 52 58 59 150, e-mail: bp@um.bydgoszcz.pl 

Wydział Gospodarki Komunalnej (w zakresie podpisania umowy użyczenia terenu i przekazania terenu), ul. Jezuicka 4a, pokój 9, tel. 52 58 58 394, 52 58 58 824

Jeżeli nie uzyskasz zgody na przeprowadzenie wydarzenia na Wyspie Młyńskiej, o przyczynach odmowy zostaniesz powiadomiony pisemnie. Odwołanie nie przysługuje. 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 227/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowych na terenie Wyspy Młyńskiej pod organizację przedsięwzięć kulturalnych i rozrywkowych, ujętych w harmonogramie przygotowanym przez Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), art. 710 - 719

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 30

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), art. 13