Translate:
Imprezy
i zgromadzenia
pdf
Zgromadzenie zgłaszane w trybie zwykłym

karta nr: UMB49

Planujesz zorganizować zgromadzenie na terenie Miasta Bydgoszczy? Pamiętaj, że musisz zawiadomić Prezydenta Miasta Bydgoszczy o zamiarze jego zorganizowania.

Zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie art. 7 ust. 1 i art. 10 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z  2022 r., poz. 1389) dotyczy m. in. zgromadzeń, które będą powodować utrudnienia w ruchu drogowym, a w szczególności w jego organizacji, możesz złożyć pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wzór zawiadomienia znajdziesz TUTAJ.

Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych:

1. Działająca w swoim imieniu, jeżeli jest organizatorem zgromadzenia.

2. Działająca w imieniu organizatora zgromadzenia będącego osobą prawną lub inną organizacją.

1. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia – formularz znajdziesz TUTAJ.

2. Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

A. Pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia. (W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres wso@um.bydgoszcz.pl, zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.).

B. Zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

Zawiadomienie o zgromadzeniu możesz złożyć:

1. Pisemnie podczas wizyty w urzędzie lub przesyłając pocztą na adres: Referat Spraw Społecznych, Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Przyrzecze 13, 85102 Bydgoszcz

2. Za pomocą faksu: 52 5858443.

3. Ustnie do protokołu podczas wizyty w urzędzie.

4. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres wso@um.bydgoszcz.pl.

5. W celu uzyskania pomocy w wypełnianiu zawiadomienia lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod numer telefonu (52) 5858357. 

Zawiadamiasz Prezydenta Miasta Bydgoszczy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż 6 dni, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.

Nie pobiera się opłat.

Prezydent Miasta Bydgoszczy nie wydaje decyzji zezwalającej  na przeprowadzenie zgromadzenia, a jedynie udostępnia niezwłocznie, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 14 ustawy Prawo o zgromadzeniach Prezydent Miasta Bydgoszczy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli:

1. Jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne.

2. Odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.

3. Zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie, o których mowa w art. 26a.

Prezydent Miasta Bydgoszczy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowana datą zgromadzenia i udostępnia ją niezwłocznie na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej. Jednocześnie Prezydent  przekazuje tą decyzję organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu w BIP. Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy. 

Referat Spraw Społecznych w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Przyrzecze 13, 85-102 Bydgoszcz (II piętro, pok. 211), tel./fax. (52) 58-58-357, wso@um.bydgoszcz.pl.

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosisz bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia w postępowaniu nieprocesowym niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od wniesienia odwołania. 

Art. 7 ust. 1 i art. 10 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z  2022 r., poz. 1389).

1. Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

2. Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.

4. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Rejestracja wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia następuje z uwzględnieniem daty, godziny oraz minuty wniesienia zawiadomienia, które decydują o kolejności wniesienia tego zawiadomienia.

6. W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:

A. Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą.

B. Imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim.

C. Cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie.

D. Datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia.

E. Informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

7. Jeżeli wniesiono zawiadomienia o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które maja zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym miejscu i czasie, w szczególności w odległości mniejszej niż 100 m pomiędzy zgromadzeniami i nie jest możliwe ich odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień. Zgromadzeniom, o których mowa w art. 26 a, przysługuje pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu zorganizowania zgromadzenia. Organ gminy niezwłocznie wzywa telefonicznie i za pomocą środków komunikacji elektronicznej do zmiany miejsca lub czasu zgromadzeń organizatorów, którym nie przysługuje pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu.

8. Organ gminy może wyznaczyć swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu. 

9. Zgromadzeniem publicznym kieruje przewodniczący. Przewodniczącym zgromadzenia jest:

A. Organizator zgromadzenia będący osobą fizyczną, chyba że inna osoba fizyczna wyrazi pisemną zgodę na przejęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia.

B. Osoba działająca w imieniu organizatora zgromadzenia, która wyrazi pisemną zgodę na przejęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia, w przypadku gdy organizatorem jest osoba prawna lub inna organizacja.

10. W trakcie trwania zgromadzenia jego przewodniczący jest obowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, w tym identyfikatora, w który wyposaża go organ gminy. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) jest dostępna TUTAJ.