logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Karta usługi - deklaracja DO-1 (BOK-II.0143.1.2017)

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r.  poz. 1399 z późn. zm.).

- uchwała Nr XLVI/948/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/346/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Wymagane dokumenty

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
(DO-1).

Opłaty

Brak opłaty.

Termin

Bez zbędnej zwłoki.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Deklaracji Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi w Biurze Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy,ul. Wojska Polskiego 65,

tel. 52 58 59 137

- przyjmowanie deklaracji - Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi,
ul. Wojska Polskiego 65, pokój nr 66, tel. 52 58 58 035, tel. 52 58 58 000, tel. 801 055 404.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć  do Prezydenta Miasta Bydgoszczy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:

- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

- 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

- 13 zł/os. w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

- 39 zł/os. w przypadku braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Prezydent Miasta Bydgoszczy określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.