logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Przyznanie dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - budowa kanalizacji sanitarnej ROD (WGK-I.0143.1.1.2016)

Podstawa prawna

art. 403 ust. 5 w związku z art. 400 a ust. 1 pkt 2,5,42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) i art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych i jej przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej (załącznik nr 1 do karty usługi WGK-I.0143.1.1.2016).
  2. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości objętej/ych inwestycją.
  3. Pełnomocnictwo do reprezentowania stowarzyszenia ogrodowego.
  4. Kopie ostatecznych pozwoleń i innych dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji:

1) dokumentację techniczną (do wglądu),

2) dokument potwierdzający przyjęcie zgłoszenia zamiaru budowy wydany przez organ budowlany,

3) dokument stwierdzający brak kolizji inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

4) inwentaryzację infrastruktury ściekowej na terenie wspólnym i poszczególnych działkach ROD, w tym całkowitą ilość objętych likwidacją zbiorników bezodpływowych i suchych ustępów,

5) oświadczenie o przyłączeniu wszystkich (100%) działek do kanalizacji położonych na terenie ROD objętego wnioskiem,

6) oświadczenie o likwidacji wszystkich (100%) dotychczasowych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekle na terenie ROD objętego wnioskiem,

7) zobowiązanie do utrzymania w sprawności wykonanej instalacji w okresie 5 lat od przyznania dofinansowania.

5. Zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis.

6. Zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie.

7. Zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis w rybołówstwie.

8. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.

9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z załącznikami.

10. Oświadczenie wnioskodawcy o numerze konta, na które ma zostać przekazana dotacja (wg wzoru stanowiącego załacznik nr 1 do wniosku).

 

Opłaty

Nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin

Wnioski należy złożyć nie później niż do 30 czerwca każdego roku w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 4a, pokój 9.

Wnioski rozpatrywane są w terminie do 15 sierpnia roku, w którym został złożony. 

Jednostka odpowiedzialna

Referat Finansowo - Administracyjny w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 4a, pok. 14 tel. : 52 58-58-457, pok. 11 tel.: 52 58-58-635.

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje

  1. Przyznanie dotacji następuje zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XXII/499/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych i jej przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

  2. Rozpatrzeniu będą podlegały tylko wnioski kompletne, sporządzone na obowiązujących formularzach.