logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Skreślenie w rejestrze zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B (WGK-III.0143.4.14.2019)

Podstawa prawna

Art. 64  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1614 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Wniosek o dokonanie skreślenia w rejestrze zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków - załącznik do karty usługi- WGK-III.0143.4.14.2019.

Opłaty

Za wniesienie podania oraz za załączniki nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin

1. W ciągu miesiąca.

2. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Zieleni i Ochrony Przyrody w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 4a, pok. nr 10, tel. 52-58-58-465.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji odmownej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

  1. Obowiązek zgłoszenia wykreślenia z rejestru powstaje z dniem zbycia, wywozu za granicę państwa, utraty lub śmierci.
  2. Wniosek o dokonanie wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście (prezydentowi miasta) w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku.

RODO

Informuje się, że administratorem  danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy jest Prezydent Miasta Bydgoszczy. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy pod adresem

https://bip.um.bydgoszcz.pl/struktura_miasta/wydzialy_urzedu_miasta/wydzial_gospodarki_komunalnej/komunikaty/Obowi_zek_informacyjny___RODO.aspx#0

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 4a w Bydgoszczy.