logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej (WSO-VI.0143.30.18.2019)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

wniosek – formularz do pobrania (Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest zobowiązany wystąpić do Prezydenta Miasta Bydgoszczy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.)

 

załączniki do wniosku

1)     graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa,
wraz z opisem zawierającym:

a)     oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji;

b)     oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych;

c)     oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu
i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu;

d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;

e)     oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące – jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące;

2)     instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
w miejscu i w czasie imprezy masowej (Instrukcję należy dostarczyć niezwłocznie, jednak
nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.);

3)     terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;

4)     informacja o:

a)     liczbie miejsc udostępnionych przez organizatora osobom uczestniczącym w imprezie masowej, a jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące
– również liczbie miejsc stojących;

b)     przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego;

c)     liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

d)     osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, tzn. jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych oraz numer telefonu,
a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;

e)     sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;

f)      zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11 ustawy;

5)     harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania;

6)     opinie: Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, które powinny zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach (Opinie należy dołączyć niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy.).

dodatkowa dokumentacja składana na żądanie Prezydenta Miasta:

1)     kopie aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186);

2)     dokument poświadczający spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie masowej, na którą wstęp jest odpłatny;

3)    pisemna zgoda na przeprowadzenie imprezy masowej, wydana przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego – w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki;

4)    kserokopia aktualnego wypisu z właściwego rejestru, dotyczącego organizatora imprezy masowej.

Opłaty

1.   opłata skarbowa za wydanie zezwolenia w wysokości 82 zł  - zgodnie z  art. 1 ust. 1, pkt 1c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000) i częścią III ust. 44, pkt 2 załącznika do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia”.

2.     opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
w wysokości 17 zł  - zgodnie z  art. 1 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000) i częścią IV załącznika do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia”.

 

Opłatę wnosi się na konto bankowe:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Bank Pekao S.A.

52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Termin

Prezydent Miasta Bydgoszczy wydaje zezwolenie lub odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Spraw Społecznych

II piętro, pok. 211

ul. Przyrzecze 13

85-102 Bydgoszcz

tel./fax.: 52 58-58-357

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

1.Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest wójt, burmistrz
lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej.

2.   Imprezami masowymi są:

1)    masowe imprezy artystyczno-rozrywkowe – należy przez to rozumieć imprezy o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3 m, które mają się odbyć:

a)     na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000;

b)     w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej,
w którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500;

2)    masowe imprezy sportowe – należy przez to rozumieć imprezy masowe mające na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowane na:

a)     stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego
oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000,
a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300;

b)     terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1.000;

3)    mecze piłki nożnej - należy przez to rozumieć masowe imprezy sportowe mające na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowane na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000.

3.  Imprezami masowymi nie są:

1)    imprezy organizowane w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,

2)    imprezy organizowane w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,

3)    imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

4)    imprezy sportowe organizowane dla sportowców niepełnosprawnych,

5)    imprezy   sportu    powszechnego   o    charakterze   rekreacji   ruchowej,   ogólnodostępne
i nieodpłatne, organizowane na terenie otwartym,

6)    imprezy zamknięte organizowane przez pracodawców dla ich pracowników
– jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć.

4.    Wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wydanie zezwolenia na imprezę masową nie zwalnia organizatora z obowiązku zawarcia stosownej umowy z zarządca obiektu lub terenu, na którym ma się odbywać impreza.

5.    Organizator imprezy masowej, posiadający profil zaufany ePUAP, może wyrazić pisemną zgodę na doręczanie pism, organu wydającego zezwolenia na imprezę masową, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - na wskazany adres jego skrzynki elektronicznej na platformie ePUAP.

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych w Referacie Spraw Społecznych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, RODO
            przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

 

1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85–102 Bydgoszcz

2.     W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e–mail:

iod@um.bydgoszcz.pl

lub pisemnie na adres:

Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85–102 Bydgoszcz

3.     Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t. j . Dz. U. z 2018 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

4.     Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, tj. prowadzenia postępowań administracyjnych o wydanie zezwoleń  na przeprowadzanie imprez masowych oraz realizacji zadań wskazanych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

W przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody - w celu ułatwienia kontaktu.

5.     Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia postępowania i rozpoznania sprawy.

6.     Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7.     Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

8.     Państwa dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane w archiwum zakładowym przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy,
 tj. przez  5 lat.

9.     W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

1)     dostępu do swoich danych osobowych;

2)     poprawiania swoich danych osobowych;

3)     wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:

a)        zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania;

b)       potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4)     wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.