logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zmiana wpisu do rejestru działaności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (BOK.II.0143.2.1.2019)

Podstawa prawna

art. 9ba ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.).

Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. (załącznik nr 1 do karty usługi BOK.II.0143.2.1.2019).

Opłaty

Opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru w wysokości 25,00 zł, płatna na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych nr konta 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

Termin

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się niezwłocznie na pisemny wniosek przedsiębiorcy, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku. Zmiana wpisu jest dokonana z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wydaje się z urzędu zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu do rejestru.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Funkcjonowania Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
w Biurze Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy
ul. Wojska Polskiego 65, piętro I, pokój 154, tel. 52 58 59 137,

- przyjmowanie wniosków - sekretariat Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi
ul. Wojska Polskiego 65, piętro I, pokój 139, 52 58 59 134.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy dokonania zmiany wpisu do rejestru wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.

Załączniki:
Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Dodatkowe informacje