logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zmiana wpisu do rejestru działaności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (BOK.II.0143.2.1.2020)

Podstawa prawna

art. 9ba ust. 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r.  poz. 1439).

Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. (załącznik nr 1 do karty usługi BOK.II.0143.2.1.2020).

Opłaty

Opłata skarbowa za  zmianę wpisu do rejestru w wysokości 25,00 zł, płatna na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych nr konta  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

Termin

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się niezwłocznie na pisemny wniosek przedsiębiorcy, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku. Zmiana wpisu jest dokonana z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wydaje się z urzędu zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu do rejestru.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Funkcjonowania Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
w Biurze Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy
ul. Wojska Polskiego 65, piętro I, pokój 154, tel. 52 58 59 137,

- przyjmowanie wniosków - sekretariat Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi
ul. Wojska Polskiego 65, piętro I, pokój 139, 52 58 59 134.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy dokonania zmiany wpisu do rejestru wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.

Załączniki:
Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności  regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Dodatkowe informacje

Obowiązek informacyjny
(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  Art. 6 ust.1 lit. c, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest 
Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:
iod@um.bydgoszcz.pl
lub pisemnie na adres:
Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu dokonania zmiany wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 9b, art. 9c).
4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
5. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. Minimalny okres przechowywania dokumentacji wynosi 5 lat.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a. Dostępu do swoich danych osobowych.
b. Poprawiania swoich danych osobowych.
c. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:
i. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.