Translate:
Środowisko
i zwierzęta
Strona główna / Środowisko i zwierzęta / Gospodarka odpadami
pdf
Dofinansowanie budowy i przyłączenia kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych

karta nr: UMB207

Planujesz budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego i jej przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej? Pamiętaj, że możesz ubiegać się o dofinansowanie kosztów takiej inwestycji.

Zgłoszenia można dokonać poprzez obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu wykorzystujemy opcję PISMO OGÓLNE. Do pisma dołącza się zeskanowany i podpisany formularz wraz z wyszczególnionymi w nim załącznikami dostępny TUTAJ  

Zgłoszenia dokonuje Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego. 

1. Wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych i jej przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej– wniosek dostępny jest TUTAJ.

2. Do wniosku złożonego on-line lub tradycyjnie dołączamy  następujące dokumenty:

A. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości objętej/objętych inwestycją

B. Pełnomocnictwo do reprezentowania stowarzyszenia ogrodowego

C. Kopie ostatecznych pozwoleń i innych dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji:

a) dokumentację techniczną do wglądu na wezwanie

b) dokument potwierdzający przyjęcie zgłoszenia zamiaru budowy wydany przez organ budowlany

c) dokument stwierdzający brak kolizji inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

d) inwentaryzację infrastruktury ściekowej na terenie wspólnym i poszczególnych działkach ROD, w tym całkowitą ilość objętych likwidacją zbiorników bezodpływowych i suchych ustępów

e) oświadczenie o przyłączeniu wszystkich (100%) działek do kanalizacji położonych na terenie ROD objętego wnioskiem

f) oświadczenie o likwidacji wszystkich (100%) dotychczasowych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie ROD objętego wnioskiem

g) zobowiązanie do utrzymania w sprawności wykonanej instalacji w okresie 5 lat od przyznania dofinansowania

h) Zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis

i) Zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie

j) Zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis w rybołówstwie

k) Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

l) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z załącznikami

m) Oświadczenie wnioskodawcy o numerze konta, na które ma zostać przekazana dotacja – wzór oświadczenia dostępny jest TUTAJ. 

Całą sprawę zrealizuj przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz TUTAJ

Po zrealizowaniu inwestycji.

Nie pobiera się opłaty skarbowej.

Wnioski należy złożyć do dnia 30 czerwca.

Wnioski rozpatrywane są w terminie do 15 sierpnia roku, w którym zostały złożone.

Referat Komunalny w Wydziale Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 4a, pok. nr 14 tel.: 52 58 58 457.

Odwołanie nie przysługuje.

Art. 403 ust. 5 w związku z art. 400 a ust. 1 pkt. 2, 5, 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz.1219) i art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176) .

1. Przyznanie dotacji następuje zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XXVII/499/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych i jej przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

2. Rozpatrzeniu będą podlegały tylko wnioski kompletne, sporządzone na obowiązujących formularzach.