Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Zaświadczenia i dane z rejestrów PESEL
Obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

karta nr: UMB71

Planujesz rozpocząć własną działalność gospodarczą? Musisz dokonać zmian w swoim wpisie do CEIDG? Zamierzasz zawiesić, bądź wznowić, prowadzenie działalności gospodarczej? Postanowiłeś zakończyć działalność gospodarczą? Pamiętaj, że konieczne jest zgłoszenie tych informacji do CEIDG. Bezpośrednio na platformie internetowej albo za pośrednictwem dowolnie wybranego urzędu gminy.

Jeżeli posiadasz podpis elektroniczny bądź profil zaufany zgłoszenia można dokonać poprzez www.biznes.gov.pl. Po założeniu konta przedsiębiorcy (załącznik nr 1 dostępny jest TUTAJ) i zalogowaniu się (załącznik nr 2 dostępny jest TUTAJ) można dokonać wszelkich koniecznych czynności on-line podpisując wniosek. 

1. Jeśli sprawa załatwiana jest on-line, zgłoszenia dokonuje przedsiębiorca lub jego pełnomocnik zgłoszony uprzednio do CEIDG. 

2. Jeśli sprawa załatwiana jest w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, zgłoszenia dokonuje przedsiębiorca osobiście lub jego przedstawiciel na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 

3. Wniosek do Urzędu Miasta Bydgoszczy można również nadesłać listem poleconym ale wówczas niezbędne jest notarialne potwierdzenie podpisu nadsyłającego.  

1. Wypełniony i podpisany wniosek CEIDG-1, który służy do wszystkich czynności związanych z CEIDG dostępny TUTAJ.

2. Dokument tożsamości do wglądu. 

3. Pełnomocnictwo i ewentualną opłatę, jeśli występujesz w imieniu osoby trzeciej. 

4. Jeśli jesteś cudzoziemcem, dokument potwierdzający prawo pobytu na terenie RP.

1. Całą sprawę zrealizuj przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Skorzystaj ze strony www.biznes.gov.pl 

2. Załatw sprawę za pośrednictwem Urzędu Miasta Bydgoszczy, składając wniosek osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich, Referacie Działalności Gospodarczej ul. Grudziądzka 9-15, bud. B pokój 7,8 lub 9.

Wniosek o wpis do CEIDG zgłaszamy dowolnie: przed podjęciem działalności gospodarczej, w dniu podjęcia działalności gospodarczej, lub już po zaistnieniu tego faktu. Wniosek o zmianę, bądź wykreślenie wpisu, składamy najwcześniej w dniu zaistnienia zgłaszanego faktu, lub po tym fakcie. Wniosek o zawieszenie, albo wznowienie działalności gospodarczej, składamy w dowolnym terminie, przed lub po zaistnieniu zgłaszanego faktu.  

Wszelkie czynności związane z CEIDG są bezpłatne. 

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo do złożenia wniosku – 17 zł (zwolnione z opłaty jest tylko pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu). Zapłacić można:

A. W bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (np. w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni)

B. W punkcie   pobierania  opłat  skarbowych  (Biuro Ubezpieczeniowe, ul. Grudziądzka 16) 

C. Przelewem na konto: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, Tytuł przelewu: „za pełnomocnictwo do złożenia wniosku”.

1. Wnioski składane przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego są przesyłane bezpośrednio do CEIDG i realizowane natychmiast. 

2. Wnioski składane za pośrednictwem Urzędu Miasta Bydgoszczy są wprowadzone do systemu CEIDG najpóźniej do końca następnego dnia roboczego. 

Referat Działalności Gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15, bud. B, pok. nr 7,8,9 tel.: 52 58 59 103, 52 58 59 412, 52 58 58 156, 52 58 58 023, 52 58 58 646, 

BRAK trybu odwoławczego. Urząd Miasta Bydgoszczy nie jest organem ewidencyjnym dla przedsiębiorców (jest tylko pośrednikiem), tym samym nie wydaje żadnych decyzji dotyczących przedsiębiorcy.

Organem ewidencyjnym jest Minister właściwy do spraw gospodarki. 

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2022 r. poz. 541 ze zm.)

Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2024 r. poz. 236)

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące rejestracji działalności gospodarczej, zmiany wpisu lub likwidacji są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem:  www.biznes.gov.pl

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

1.       Administratorem Państwa danych osobowych jest 

Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz

2.       W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:

iod@um.bydgoszcz.pl

lub pisemnie na adres:

Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

3.       Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z zakresu administracji rządowej. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy  z dnia 6 marca 2018r (art. 8 ust. 6 i 7, Dz. U. z 2022 poz 541 z późn. zm..) oraz Ustawa  Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018r. (Dz. U. z 2023r poz 221 z późn. zm.)

4.       Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.

5.       Niepodanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.

6.       Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7.       Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

8.       Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

9.       W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

a.       Dostępu do swoich danych osobowych.

b.      Poprawiania swoich danych osobowych.

c.       Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:

 i.      zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

 ii.      potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d.      Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.   Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

Wpis do do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo