Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Zaświadczenia i dane z rejestrów PESEL
Dane z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

karta nr: UMB62

Prezydent Miasta Bydgoszczy udostępnia w trybie jednostkowym dane z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Zgłoszenia możesz dokonać przez Internet. Jeśli masz Profil Zaufany: na platformie e-PUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny; należy wybrać – Załatwiaj sprawy przez Internet TUTAJ - zobacz katalog spraw – wybierz Urząd, w którym chcesz załatwić sprawę - sprawy ogólne pisma do urzędu – pismo ogólne do podmiotu publicznego – załatw sprawę. 

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL wnosi osoba (podmiot) zainteresowana ich uzyskaniem do dowolnego urzędu gminy, z zastrzeżeniem, że w tej samej sprawie wniosek może zostać złożony wyłącznie do jednego dowolnego urzędu gminy.

1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL - dostępny TUTAJ

2. Dokument, który potwierdza Twój interes prawny (np. wezwania sądowe, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, wezwanie przedsądowe wraz z potwierdzeniem braku odbioru, postanowienia i decyzje innych organów, faktury VAT, rachunki wezwanie do zapłaty).

3 Dokument, który potwierdza Twój interes faktyczny. Jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika wprost z przepisów prawa, musisz przedstawić wiarygodną potrzebę posiadania danych osoby. Pamiętaj, w tym przypadku informacje dotyczące osoby możesz uzyskać wyłącznie, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

4. Dowód opłaty za udostępnienie danych:

A. Jeżeli chciałbyś potwierdzić numer PESEL osoby zmarłej (do postępowania spadkowego) w tym celu dołącz kopię aktu zgonu osoby zmarłej. Ta czynność zwolniona jest z opłaty.

B. Jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika, dołącz dokument pełnomocnictwa i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. Nie podlega opłacie skarbowej udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

1. Wniosek możesz złożyć w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, w sekretariacie Wydziału Spraw Obywatelskich, pok.203, pok. 101, 102,  ul. Przyrzecze 7-13, tel. 52 58 58 145, 52 58 58 837 - bez konieczności wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

2. Przez Internet - jeśli masz Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny

3. Wysłać pocztą bądź złożyć w skrzynce podawczej Urzędu Miasta Bydgoszczy (Ratusz, ul. Jezuicka 1).

1. Jesteś osobą, która ma interes prawny - np. jesteś wierzycielem, który uzyskał tytuł wykonawczy i kolejnym etapem jest przekazanie sprawy do komornika sądowego, aby rozpocząć postępowanie egzekucyjne albo umieszczenie dłużnika w Krajowym Rejestrze Długów lub otrzymałeś z sądu wezwanie do usunięcia braków formalnych pozwu np. wskazania adresu zameldowania lub nr PESEL osób uczestniczących w postępowaniu.

2. Jesteś osobą, która ma interes faktyczny tzn., chcesz uzyskać dane dotyczące innej osoby, ale nie możesz swojego żądania poprzeć żadnymi przepisami prawa. W tym przypadku, aby otrzymać takie informacje, osoba, której dane dotyczą, musi wyrazić na to pisemną zgodę, o udzielenie której wystąpimy po złożeniu przez Ciebie kompletnego wniosku.

1. Za udostępnienie danych jednostkowych (dotyczy jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem) zgromadzonych w rejestrze mieszkańców oraz rejestrze PESEL - 31 zł. Opłatę wnosi się na konto bankowe: Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Księgowości, nr konta: 85 1240 6960 3903 1023 0000 0000, w tytule przelewu należy wpisać: opłata za udostępnienie danych jednostkowych. 

2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od pełnomocnictwa udzielnego przez Ciebie każdej wskazanej osobie), gdy będzie reprezentował Cię pełnomocnik niebędący Twoją najbliższą rodziną - 17 zł. Opłatę wnosi się na konto bankowe: Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr konta 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, w tytule przelewu należy wpisać: opłata za pełnomocnictwo.

Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Referat Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy (pok. 101, 102, ul. Przyrzecze 7-13 lub pok. 203 sekretariat Wydziału).

Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności ( tj. D. U. 2022. 1191)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.12.2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21.12.2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

Ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. 2021.735 z późn. zm.

Ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.2018.1000)

Informacja RODO dostępna jest TUTAJ

Dane z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Dane z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (dotyczy jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem)
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa w zakresie udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL