Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Zaświadczenia i dane z rejestrów PESEL
Zaświadczenie z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

karta nr: UMB58

Jeżeli potrzebujesz zaświadczenia o zameldowaniu, wymeldowaniu lub o liczbie osób zameldowanych w lokalu lub budynku złóż wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu - załatw sprawę w serwisie ePUAP klikając ikonkę gov.pl. Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku - załatw sprawę w serwisie ePUAP.

Wniosek możesz złożyć poprzez stronę pz.gov.pl. Po zalogowaniu wybierz Katalog Spraw - Sprawy Obywatelskie – Uzyskanie danych z ewidencji ludności – Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu albo Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku. Następnie wskaż Urząd Miasta Bydgoszczy w pozycji „Znajdź urząd w którym chcesz załatwić sprawę”.

1. Osoba, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL oraz w rejestrze mieszkańców. 

2. Właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do nieruchomości - w przypadku ubiegania się o wydanie zaświadczenia o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku.

3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

4. Wniosek można złożyć w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy ePUAP, osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy lub przez pełnomocnika.

1. Przez Internet (w zależności od rodzaju sprawy):

A. Elektroniczny wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu - dostępny TUTAJ

B. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL dot. zameldowania lub wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej w przypadku tj.: świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, ochrony zdrowia, urzędu pracy)

C. Elektroniczny wniosek o wydanie zaświadczenia o ilości osób zameldowanych - dostępny TUTAJ

D. Dokument elektroniczny lub kserokopia tytułu prawnego do lokalu

2. W Urzędzie:

A. Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL - dostępny TUTAJ

B. Wniosek o wydanie formularza wielojęzycznego - dostępny TUTAJ

C. Ważny dokument potwierdzający tożsamość (dowód albo paszport, a w przypadku cudzoziemców ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo albo kartę pobytu.

D. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL dot. zameldowania lub wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej w przypadku tj.: świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, ochrony zdrowia, urzędu pracy).

E. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu (w przypadku ubiegania się o wydanie zaświadczenia o ilości osób zameldowanych).

F. Pełnomocnictwo (dostępne TUTAJ) wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

1. Całą sprawę zrealizujesz przez Internet, bez konieczności wizyty w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz TUTAJ 

2. Wniosek można złożyć: 

A. Biuro Meldunkowe, ul. Jezuicka 14A, tel. 52 58 58 126

B. Biuro Meldunkowe, ul. Popr. Emilii Gierczak 6, tel. 52 58 58 735

1. Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. 

2. Zaświadczenie w wybranym języku urzędowym innego państwa Unii Europejskiej podlega opłacie administracyjnej w wysokości 17 zł.

3. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17, 00 zł (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu) 

4. Opłaty skarbowej w wysokości 17 zł dokonuje się na rachunek: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 

nr konta 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, w tytule przelewu należy wpisać: „opłata za zaświadczenie z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL”.

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni.

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Referat Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy (Biuro Meldunkowe, ul. Jezuicka 14A, Biuro Meldunkowe, ul. Popr. Emilii Gierczak 6).

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. 2022.1191)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. 2021.735 z późn. zm.) Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2021.1923 z późn. zm.), Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018.1000)

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2020.346)

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz.U. 2019.860).

Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna albo orzeczenie sądu (postanowienie o nabyciu spadku wraz z tytułem prawnym do lokalu jego spadkodawcy) .

Informacja RODO jest dostępna TUTAJ

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Zaświadczenie o zameldowaniu, wymeldowaniu lub o liczbie osób zameldowanych w lokalu lub budynku
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa w zakresie wydania zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (dotyczy cudzoziemców)
Zaświadczenia o zameldowaniu, wymeldowaniu lub o liczbie osób zameldowanych w lokalu lub budynku
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa w zakresie wydania zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (dotyczy cudzoziemców)
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL ( nie dotyczy osób meldujących się na pobyt stały)
Zaświadczenie o zameldowaniu, wymeldowaniu lub o liczbie osób zameldowanych w lokalu lub budynku