Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Zaświadczenia i dane z rejestrów PESEL
Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych - działalność gospodarcza

karta nr: UMB70

Prowadziłeś własną działalność gospodarczą w latach 01.01.1989 r. – 30.06.2011 r.? Potrzebujesz zaświadczenie o okresach prowadzonej działalności? Potrzebujesz zaświadczenia o dowolnej firmie ewidencjonowanej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w latach 01.01.1989 r. – 30.06.2011 r.?

Wniosek o wydanie zaświadczenia może złożyć dowolna osoba fizyczna lub osoba prawna ponieważ Ewidencja Działalności Gospodarczej prowadzona przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy do 30.06.2011 r. jest jawna i każdy może wnioskować o dostęp do informacji w niej zawartych.   

1.Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych dostępny TUTAJ

2.Dokument tożsamości do wglądu

3.Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia

4.Pełnomocnictwo i ewentualną opłatę, jeśli występujeszw imieniu osoby trzeciej

Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia w Urzędzie Miasta Bydgoszczy:

1. W skrzynce podawczej ul. Jezuicka 1 lub ul. Grudziądzka 9-15 bud A

2. Wyślij poprzez ePUAP wykorzystując opcję PISMO OGÓLNE

3. Przyślij wniosek pocztą: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Działalności Gospodarczej, ul. Grudziądzka 9-15

85-131 Bydgoszcz

O zaświadczenie występuje się w celu przedłożenia dokumentu przed innym urzędem lub instytucją albo do użytku prywatnego. Wskazany cel wystawienia dokumentu decyduje o stosownej opłacie skarbowej. 

Opłata skarbowa za wydawanie zaświadczenia o wpisie wykreślonym z ewidencji działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 r. – 17 zł.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo do złożenia wniosku i odbioru – 17 zł (zwolnione z opłaty jest tylko pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)

Zapłacić można:

A. W bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (np. w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni)

B. W punkcie   pobierania  opłat  skarbowych  (Biuro Ubezpieczeniowe, ul. Grudziądzka 16) 

C. Przelewem na konto: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, tytuł przelewu: „za pełnomocnictwo do złożenia wniosku i odbioru zaświadczenia”

Do 7 dni od złożenia wniosku.

Referat Działalności Gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, bud. B, pok. nr 7,8,9 tel.: 52 58 59 103, 52 58 59 412, 52 58 58 156

Brak trybu odwoławczego. 

Art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 ze zm. )

Art. 2 i 46 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022, poz. 541 ze zm.)

Ustawa z dnia 6 marca 2018 Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024, poz. 236)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U.2023.2111 ze zm.),

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022, poz. 902 ze zm.)

W zakresie udostępniania danych historycznych (sprzed 1 lipca 2011 r.) dotyczących przedsiębiorców osób fizycznych organem właściwym pozostaje Prezydent Miasta Bydgoszczy. Dane dotyczące zamieszkania (zameldowania) oraz nr PESEL są ewidencjonowane w rejestrze PESEL. Właściwy Sąd może skierować do organu rejestrowego (CEIDG) wezwanie do usunięcia braków formalnych pisma procesowego (tj. wystąpić o przekazanie danych z pełnego wpisu do CEIDG).

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

1.       Administratorem Państwa danych osobowych jest 

Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz

2.       W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:

iod@um.bydgoszcz.pl

lub pisemnie na adres:

Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

3.       Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z zakresu administracji rządowej. Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy  z dnia 6 marca 2018r (art. 8 ust. 6 i 7, Dz. U. z 2022 poz 541 z późn. zm..) oraz Ustawa  Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018r. (Dz. U. z 2023r poz 221 z późn. zm.)

4.       Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.

5.       Niepodanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.

6.       Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7.       Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

8.       Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

9.       W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

a.       Dostępu do swoich danych osobowych.

b.      Poprawiania swoich danych osobowych.

c.       Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:

i.      zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

ii.      potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d.      Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.   Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych - działalność gospodarcza
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie wykreślonym z ewidencji działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 r.
Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych - działalność gospodarcza
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo