Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Zameldowanie / Wymeldowanie, Pobyt Stały
pdf
Wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Powrót z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

karta nr: UMB54

Mieszkańcy, którzy wyjeżdżają z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej obowiązani są zgłosić swój wyjazd. Mieszkańcy, którzy wyjeżdżają poza granice kraju na okres dłuższy niż 6 miesięcy obowiązani są zgłosić wyjazd oraz powrót. Zgłoszenie wyjazdu za granice - załatw sprawę w serwisie gov.pl. Zgłoszenie powrotu z zagranicy - załatw sprawę w serwisie ePUAP.

Zgłoszenia możesz dokonać przez Internet poprzez obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu wybierz Usługi dla obywatela – Wyjazdy i wypoczynek, a następnie wykorzystaj opcję Zgłoś wyjazd za granicę lub Zgłoś powrót z zagranicy (dostępny TUTAJ). 

1. Mieszkaniec, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd

2. Mieszkaniec, który wyjeżdża poza granice RP na okres dłuższy niż 6 miesięcy obowiązany jest zgłosić swój wyjazd oraz powrót. 

3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Zgłoszenia można dokonać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy ePUAP, osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy lub przez pełnomocnika.

1. Gdy załatwiasz sprawę przez Internet:

A. Elektroniczny formularz zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej - dostępny TUTAJ lub elektroniczny formularz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej - dostępny TUTAJ

2. Gdy załatwiasz sprawę w Urzędzie:

A. Formularz zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej - dostępny TUTAJ lub formularz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej - dostępny TUTAJ

B. Ważny dokument potwierdzający tożsamość (dowód albo paszport, a w przypadku cudzoziemców - ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość  i obywatelstwo albo kartę pobytu)

C. Pełnomocnictwo – w przypadku osoby działającej w imieniu osoby, której dotyczy zgłoszenie - dostępne TUTAJ

1. Całą sprawę zrealizujesz przez Internet, bez konieczności wizyty w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz TUTAJ

2. Zgłoszenia można dokonać: 

A. Biurze Meldunkowym, ul. Jezuicka 14A, tel. 52 58 58 126

B. Biurze Meldunkowym, ul. Popr. Emilii Gierczak 6, tel. 52 58 58 735

Najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej lub zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej nie podlega opłacie skarbowej.

Rejestracji zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie.

Nie przysługuje.

Referat Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy (Biuro Meldunkowe, ul. Jezuicka 14A, Biuro Meldunkowe, ul. Popr. Emilii Gierczak 6). 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. 2022.1191).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2020.930).

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2020.346).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2021.1923 z późn. zm).

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego. 

Informacja RODO jest dostępna TUTAJ