Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Zameldowanie / Wymeldowanie, Pobyt Stały
pdf
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze postępowania administracyjnego

karta nr: UMB60

Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązane są zgłosić swój pobyt.

Wniosek możesz złożyć osobiście w Urzędzie Miasta lub listownie. Wniosek dostępny TUTAJ. Uwaga! Sprawy nie załatwisz przez Internet.

Każdy, kto przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Jeżeli odmówiono Tobie zameldowania w drodze czynności materialno-technicznej (np. nie masz możliwości, aby właściciel mieszkania lub domu, w którym mieszkasz potwierdził swoim podpisem na Twoim formularzu meldunkowym Twój pobyt pod danym adresem) możesz wystąpić wg właściwości miejscowej zamieszkania do Urzędu z wnioskiem o zameldowanie. Na tej podstawie urząd przeprowadzi postępowanie wyjaśniające, które zakończone zostanie wydaniem stosownej decyzji. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. 

1. Wypełniony wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze postępowania administracyjnego dla każdej pełnoletniej osoby - dostępny TUTAJ

2. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego - dostępny TUTAJ lub wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego - dostępny TUTAJ

Pamiętaj! Osoba wnioskująca o zameldowanie musi załączyć do wniosku oddzielny formularz (również dla dziecka) podpisany przez osobę meldującą się. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

3. Jeśli nie posiadasz prawa do nieruchomości, w której chcesz się zameldować, ale wiesz kto  jest  właścicielem – podaj we wniosku jego dane.

4. Inne dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania pod wnioskowanym adresem.

1. Złóż wniosek z załącznikami. Możesz to zrobić w Urzędzie Miasta Bydgoszczy bez konieczności wcześniejszej rejestracji telefonicznej: 

A. Przy ul. Przyrzecze 7-13 pok. 102, 104, tel. 52 58 58 881, 52 58 58 955, 52 58 58 958

B. Biuro Meldunkowe, ul. Popr. Emilii Gierczak 6, tel.: 52 58 58 735

C. Wniosek możesz wysłać pocztą bądź złożyć w skrzynce podawczej Urzędu Miasta Bydgoszczy (Ratusz, ul. Jezuicka 1)

Najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do miejsca pobytu stałego lub czasowego. Uwaga! Dokonaj zgłoszenia pobytu czasowego w przypadku przebywania w danej nieruchomości powyżej 3 miesięcy.

Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego nie podlega opłacie skarbowej.

Na załatwienie sprawy w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy. Jednak termin może ulec przedłużeniu, o czym Urząd zawiadomi Cię pisemnie.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej odbioru.

Referat Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Art. 27 ust.1, art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. 2022.1191) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. 2021.735 z późn. zm./

Jeżeli zgłoszone dane budzą wątpliwości, o dokonaniu zameldowania lub wymeldowania rozstrzyga Prezydent Miasta Bydgoszczy w drodze decyzji administracyjnej. 

Pamiętaj: zameldowanie potwierdza jedynie Twój pobyt pod danym adresem i nie ma żadnego związku z prawem do lokalu.

Informacja RODO jest dostępna TUTAJ