Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Zameldowanie / Wymeldowanie, Pobyt Stały
pdf
Pobyt stały lub czasowy

karta nr: UMB55

Obywatele polscy przebywający na terytorium RP obowiązani są zgłosić swój pobyt.

Zgłoszenia możesz dokonać przez Internet poprzez obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu wybierz Usługi dla obywatela – Meldunek i wybory, a następnie wykorzystaj opcję "Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące" - dostępny TUTAJ 

1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

3. Obywatel polski może dokonać zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy ePUAP, osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy lub przez pełnomocnika.

1. Gdy załatwiasz sprawę przez Internet:

A. Elektroniczny formularz zgłoszenia pobytu stałego - dostępny TUTAJ  lub elektroniczny formularz zgłoszenia pobytu czasowego - dostępny TUTAJ

B. Dokument elektroniczny lub kserokopia tytułu prawnego do lokalu.

C. Dokument elektroniczny lub kserokopia oświadczenia właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzającego pobyt w nieruchomości osoby zgłaszającej (dotyczy sytuacji, gdy osoba zgłaszająca pobyt nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości) - dostępny  TUTAJ

2. Gdy załatwiasz sprawę w Urzędzie:

A. Formularz zgłoszenia pobytu stałego - dostępny TUTAJ - lub formularz zgłoszenia czasowego - dostępny TUTAJ z potwierdzeniem pobytu w lokalu, dokonanym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. 

B. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu.

C. Ważny dokument potwierdzający tożsamość (dowód albo paszport).

D. Pełnomocnictwo – w przypadku osoby działającej w imieniu osoby meldującej się - dostępne TUTAJ

1. Całą sprawę zrealizujesz przez Internet, bez konieczności wizyty w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz TUTAJ

2. Zgłoszenia można dokonać: 

A. Biurze Meldunkowym, ul. Jezuicka 14A, tel. 52 58 58 126

B. Biurze Meldunkowym, ul. Popr. Emilii Gierczak 6, tel.: 52 58 58 735

Najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do miejsca pobytu stałego lub czasowego. Uwaga! Dokonaj zgłoszenia pobytu czasowego w przypadku przebywania w danej nieruchomości powyżej 3 miesięcy.

Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego nie podlega opłacie skarbowej.

Rejestracji zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie.

Nie przysługuje.

Referat Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy (Biuro Meldunkowe, ul. Jezuicka 14A, Biuro Meldunkowe, ul. Popr. Emilii Gierczak 6).

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. 2022.1191).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2020.930).

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2020.346).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2021.1923 z późn. zm.).

1. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna albo orzeczenie sądu ( postanowienie nabycia spadku wraz z tytułem prawnym do lokalu jego spadkodawcy).

2. Osoba dokonująca zameldowania na pobyt stały otrzymuje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

3. Osoba dokonująca zameldowania na pobyt czasowy na złożony przez siebie wniosek otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy (wniosek do pobrania TUTAJ) płatny 17 zł.

4. Wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu wydanym w języku polskim na wniosek osoby zgłaszającej zameldowanie wydawane jest zaświadczenie w wybranym języku urzędowym innego państwa Unii Europejskiej. Zaświadczenie to podlega opłacie administracyjnej w wysokości 17 zł. (wniosek do pobraniaTUTAJ).

5. Zameldowanie w nowym miejscu pobytu czasowego powoduje automatyczne wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu czasowego. Zgłaszając zameldowanie na pobyt czasowy można zgłosić wymeldowanie z pobytu stałego.

6. Zameldowanie w nowym miejscu pobytu stałego powoduje automatyczne wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Przy zgłoszeniu zameldowania na pobyt stały można wymeldować się z pobytu czasowego.

7. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania jest data sporządzenia aktu urodzenia.

Informacja RODO jest dostępna TUTAJ