Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Zameldowanie / Wymeldowanie, Pobyt Stały
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego

karta nr: UMB59

Prezydent Miasta Bydgoszczy, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

Wniosek możesz złożyć osobiście w Urzędzie Miasta lub listownie. Wniosek dostępny TUTAJUwaga! Sprawy nie załatwisz przez Internet.

Wniosek o wymeldowanie decyzją administracyjną, osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku meldunkowego składa właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Czynności tej można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika.

1. Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego dla każdej pełnoletniej osoby  - dostępny TUTAJ

2. Dokument potwierdzający legitymację procesową wnioskodawcy (art.28 K.p.a.) – tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający interes prawny.

3. Dokumenty stanowiące dowody w sprawie o wymeldowanie, np. protokół zdawczo-odbiorczy lokalu, wyrok o eksmisji osoby, której dotyczy wymeldowanie, zaświadczenie od komornika sądowego o wykonaniu wyroku eksmisyjnego, wyrok dot. podziału majątku.

4. Pełnomocnictwo - dostępne TUTAJ

1. Złóż wniosek z załącznikami osobiście lub przez pełnomocnika w Urzędzie Miasta Bydgoszczy bez konieczności wcześniejszej rejestracji telefonicznej: 

A. Przy ul. Przyrzecze 7-13 pok. 102, tel. 52 58 58 881, 52 58 58 955, 52 58 58 958

B. W Biurze Meldunkowym, ul. Popr. Emilii Gierczak 6, tel.: 52 58 58 735

C. Za pośrednictwem poczty bądź poprzez skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Bydgoszczy (Ratusz, ul. Jezuicka 1).

Właściciel lub inny podmiot dysponujący prawem do lokalu może złożyć wniosek, wtedy, kiedy osoba opuści miejsce pobytu stałego albo miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu, a nie dokona obowiązku meldunkowego.

1. Opłata skarbowa od wydania decyzji administracyjnej 10 zł. Opłatę należy wnieść na konto: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr konta 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, w tytule przelewu należy wpisać: opłata za wydanie decyzji

2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, gdy będzie reprezentował Ciebie pełnomocnik niebędący Twoją najbliższą rodziną, tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo 17 zł ; (od pełnomocnictwa udzielonego przez Ciebie każdej osobie).  Opłaty należy wnieść na konto bankowe Urzędu Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr konta 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, w tytule przelewu należy wpisać: opłata za pełnomocnictwo

Na załatwienie sprawy w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy. Jednak termin może ulec przedłużeniu, o czym Urząd zawiadomi Cię pisemnie.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej odbioru.

Referat Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy (pok. 102, ul. Przyrzecze 7-13 lub Biuro Meldunkowe, ul. Popr. Emilii Gierczak 6).

Art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. 2022.1191) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. 2021.735 z późn. zm./, art. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / Dz. U. 2021.1923 z późn. zm/

We wniosku podaj swoje dane teleadresowe, dane osoby, która ma być wymeldowana, a także możliwie jak najpełniej opisz, kiedy i w jakich okolicznościach ta osoba wyprowadziła się z Twojej nieruchomości. Jeśli znasz aktualny adres zamieszkania, miejsce pracy tej osoby nie zapomnij podać ich we wniosku. Pomoże to szybciej nawiązać kontakt z osobą, która ma zostać wymeldowana, co może przyspieszyć zakończenie sprawy.

Informacja RODO dostępna jest TUTAJ

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa w zakresie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego