Translate:
Sprawy
obywatelskie
Strona główna / Sprawy obywatelskie / Żołnierze i Obronność
pdf
Uznanie żołnierza lub osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

karta nr: UMB64

Sprawujesz bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny i zostałeś powołany do odbycia służby wojskowej?

Wniosek można złożyć poprzez obywatel.gov.pl. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego. Po zalogowaniu wykorzystujemy opcję PISMO OGÓLNE. Wniosek o uznanie żołnierza lub osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej  za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny znajdziesz TUTAJ.

Wniosek złożyć może osoba sprawująca bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny, która została powołana do odbycia służby wojskowej.

1. Wniosek o uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny. Wniosek do pobrania TUTAJ.

2. Zaświadczenie o odbywaniu przez żołnierza służby wojskowej (dot. żołnierzy).

3. Orzeczenie o całkowitej niezdolności członka rodziny do pracy i do samodzielnej egzystencji (I grupa inwalidzka).

4. Ewentualnie, orzeczenie sądu o ustanowieniu żołnierza opiekunem osoby niepełnosprawnej.

Odpowiednio do okoliczności sprawy:

5. Oświadczenie osoby lub członka rodziny o braku innych pełnoletnich członków rodziny, bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa, obowiązanych do sprawowania opieki.

6. Oświadczenie woli członka rodziny, wyrażające zgodę na sprawowanie nad nim bezpośredniej opieki przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia służby wojskowej.

7. Oświadczenie woli osoby podlegającej obowiązkowi odbycia służby wojskowej, wyrażające zgodę na sprawowanie przez nią bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

8. Do wglądu: dowód osobisty członka rodziny.

Wniosek możesz wysłać za pośrednictwem platformy gov.pl poprzez opcję PISMO OGÓLNE. Nie musisz przychodzić do Urzędu Miasta Bydgoszczy. Wniosek można wysłać listownie. Jeżeli zamierzasz złożyć wniosek osobiście lub poprzez pełnomocnika, czekamy w Referacie Wojskowym w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Przyrzecze 13, II piętro, p. nr 208, tel. 52 58 58 226, 52 58 58 276, 52 58 58 296. 

Po otrzymaniu karty powołania.

Wydanie decyzji w sprawie uznania żołnierza lub osoby podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny nie podlega opłacie skarbowej. Jeżeli działasz przez pełnomocnika należy dokonać opłatę 17 zł za jedno pełnomocnictwo. Z opłaty zwolnieni są małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo. Opłatę za pełnomocnictwo zapłacisz przelewem bankowym na konto: Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, tytuł przelewu: opłata za pełnomocnictwo.

Na wydanie decyzji będziesz czekał do trzydziestu dni od momentu złożenia kompletnego wniosku.

Referat Wojskowy w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Przyrzecze 13, II piętro, p. nr 208, tel. 52 58 58 226, 52 58 58 276, 52 58 58 296.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

1. art. 801 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022r., poz. 2305),
w związku z art. 39a i art.88 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 372, ze zm.)

2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej  bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny  (Dz. U. z 2011 r., Nr 64, poz. 333).

TUTAJ możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.