Translate:
Środowisko
i zwierzęta
Strona główna / Środowisko i zwierzęta / Gospodarka odpadami
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

karta nr: UMB115

Planujesz rozpocząć działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych? Pamiętaj, że konieczne będzie uzyskanie zezwolenia.

Wniosek o uzyskanie zezwolenia można przesłać przez Internet poprzez stronę obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu wykorzystaj opcję PISMO OGÓLNE. Do pisma dołącz zeskanowany i podpisany formularz wraz z wyszczególnionymi w nim załącznikami dostępny TUTAJ

Zgłoszenia dokonuje właściciel firmy ubiegającej się o zezwolenie. 

1. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Wniosek dostępny jest TUTAJ

2. Do wniosku złożonego on-line lub tradycyjnie dołącz:

A. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych.

B. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

C. Promesę lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem umowę potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

D. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów z ważnym przeglądem technicznym wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do ich użytkowania (w przypadku przedsiębiorcy nie będącego właścicielem pojazdów).

E. Fotografie pojazdów wykorzystywanych przy wykonywaniu usług objętych wnioskiem, zawierające oznakowanie pojazdów logiem firmy oraz numerem telefonu przedsiębiorcy.

F. Dokument potwierdzający tytuł do dysponowania terenem, na którym będą parkowane pojazdy wykorzystywane przy wykonywaniu usług objętych wnioskiem.

G. Oświadczenie, że teren, na którym będą parkowane pojazdy wykorzystywane przy wykonywaniu usług objętych wnioskiem, jest utwardzony w celu zabezpieczenia przed przedostawaniem się do gruntu zanieczyszczeń będących wynikiem eksploatacji pojazdów, ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich, oraz że powierzchnia terenu jest dostosowana do liczby i wielkości pojazdów oraz urządzeń specjalistycznych, które będą tam ustawione po zakończeniu pracy.

H. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.

Całą sprawę zrealizuj przez Internet, bez konieczności wizyty w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz TUTAJ 

Przed rozpoczęciem działalności.

1. Opłata skarbowa za wydane zezwolenie wynosi  107 zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych). 

2. Zapłacić można przelewem bankowym na konto numer  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000, w tytule przelewu wpisz „Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych”, odbiorca: Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Zezwolenia wydajemy niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku. Zastrzegamy możliwość przeprowadzenia w koniecznym zakresie postępowania wyjaśniającego.

Referat Komunalny w Wydziale Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 4a, pok. nr 14 tel.: 52 58 58 457.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XXX/599/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz 1515)

1. Zezwolenie wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

A. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP), oraz wskazanie pełnomocników, jeżeli zostali wyznaczeni.

B. Określenie przedmiotu i obszaru wykonywanej działalności.

C. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem.

D. Opis stosowanych technologii lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem.

E. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności.

F. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Za wydanie zezwolenia
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo złożone do wniosku na wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Za pełnomocnictwo