Translate:
Społeczeństwo
obywatelskie
pdf
Wpis stowarzyszenia zwykłego do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy

karta nr: UMB47

Powstało stowarzyszenie zwykłe z siedzibą w Bydgoszczy? Pamiętaj, że konieczne jest złożenie wniosku do Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie jego wpisu do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Wniosek możesz złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy lub listownie za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Wniosek o wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy znajdziesz TUTAJ Przedstawiciel oraz TUTAJ Zarząd. Uwaga: Brak możliwości złożenia wniosku przez Internet.

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe lub zarząd.

1. Wniosek o wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy – znajdziesz TUTAJ PrzedstawicielorazTUTAJ Zarząd.

2. Załączniki do wniosku:

A. Regulamin działalności stowarzyszenia (oryginał).

B. Lista założycieli stowarzyszenia, zawierająca ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli (oryginał).  

C. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo członków zarządu (oryginał).

D. Adres siedziby stowarzyszenia.

E. Imię i nazwisko, adresy zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej tylko w sytuacji, gdy regulamin działalności stowarzyszenia przewiduje organ kontroli wewnętrznej (oryginał).

Uwaga

1. Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd stowarzyszenia, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

2. Regulamin działalności stowarzyszenia musi być podpisany przez przedstawiciela lub zarząd. Każda strona regulaminu musi być przez nich parafowana.

1. Całą sprawę zrealizuj podczas wizyty w urzędzie lub prześlij dokumenty pocztą na adres: Referat Spraw Społecznych, Wydział Spraw Obywatelskich, Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Przyrzecze 13, 85–102 Bydgoszcz.

2. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu zawiadomienia lub uzyskania informacji o  wymaganych dokumentach zadzwoń pod numer telefonu: (52) 58 58 948.

Opłat się nie pobiera.

Stowarzyszenia zwykłe wpisujemy do Ewidencji niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia:

1. Wpływu wniosku o wpis, jeżeli nie został złożony wniosek, o którym mowa w art. 41 ustawy;

2. Uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek, o którym mowa w art. 41 ustawy.

Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, Prezydent Miasta Bydgoszczy wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Termin 7 dni na dokonanie wpisu liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

W przypadku, gdy Prezydent Miast Bydgoszczy nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek, o którym mowa w art. 41 ustawy, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Referat Spraw Społecznych w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Przyrzecze 13, pok. nr 212, 85–102 Bydgoszcz, tel. (52) 58 58 948.

Art. 40a ust. 2 i 3 i w związku z art. 40 ust. 5 i 6 i art. 40b ust. 1 oraz art. 41 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261).

1. Stowarzyszenie zwykłe mogą założyć co najmniej 3 osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych. Osoby zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności, określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego (art. 40 ust. 2 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy).

2. Sąd rejestrowy, na wniosek Prezydenta Miasta Bydgoszczy lub prokuratora, może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa (art. 41 ustawy).

3. Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji (art. 40a ust. 1 ustawy).

4. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełnienie składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych (art. 40 ust. 3 ustawy).

5. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełnienia składu oraz jego kompetencje (art. 40 ust. 4 ustawy).

6. Stowarzyszenie zwykłe nie może:

A. Powoływać terenowych jednostek organizacyjnych.

B. Zrzeszać osób prawnych.

C. Prowadzić działalności gospodarczej.

D. Prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.                                   

7. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

8. Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

9. Stowarzyszenie zwykłe liczące co najmniej siedmiu członków, może przekształcić się w stowarzyszenie rejestrowe.

10. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia okaże się bezskuteczna.

11. Ewidencja jest jawna i udostępniona na stronie podmiotowej Prezydenta Miasta Bydgoszczy w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) jest dostępna TUTAJ