Translate:
Społeczeństwo
obywatelskie
pdf
Zmiana danych stowarzyszenia w Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy

karta nr: UMB50

Zmienione zostały dane stowarzyszenia zwykłego z siedzibą w Bydgoszczy? Pamiętaj, że konieczne jest złożenie wniosku w tej sprawie do Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Wniosek możesz złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Bydgoszczy lub listownie za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Wniosek o zamieszczenie zmienionych danych stowarzyszenia w Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy znajdziesz TUTAJ – Przedstawiciel oraz TUTAJ – Zarząd. Uwaga! Brak możliwości złożenia wniosku przez Internet.

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe lub zarząd. 

1. Wniosek o zamieszczenie zmienionych danych stowarzyszenia w Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy znajdziesz TUTAJ – Przedstawiciel oraz TUTAJ – Zarząd.

2. Załączniki do wniosku: oryginały dokumentów stanowiących podstawę zmiany (np. protokół z walnego zebrania członków, uchwała lub uchwały dotyczące przyjętych zmian, jednolita wersja Regulaminu).

Uwaga:

1. Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd stowarzyszenia, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

2. W treści protokołu musi znajdować się informacja, że na Walnym Zebraniu Członków było kworum członków stowarzyszenia.

1. Całą sprawę zrealizuj podczas wizyty w urzędzie lub prześlij dokumenty pocztą na adres: Referat Spraw Społecznych, Wydział Spraw Obywatelskich, Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Przyrzecze 13, 85–102 Bydgoszcz.

2. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu zawiadomienia lub uzyskania informacji o wymaganych dokumentach zadzwoń pod numer telefonu: (52) 58 58 948.

Opłat się nie pobiera.

1. Wpisu zmian do Ewidencji dokonujemy niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.

2. Jeżeli wniosek o wpis zmian zawiera braki, Prezydent Miasta Bydgoszczy wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Termin 7 dni na dokonanie wpisu liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

W przypadku, gdy Prezydent Miasta Bydgoszczy nie dokona wpisu zmian do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Referat Spraw Społecznych w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Przyrzecze 13, pok. 212, 85–102 Bydgoszcz, tel. (52) 58 58 948.

Art. 40a ust. 2 i 3 i w związku z art. 40b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261).

Stowarzyszenie zwykłe składa Prezydentowi Miasta Bydgoszczy, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, wniosek o zamieszczenie w Ewidencji zmienionych danych obejmujących: 

1. Nazwę stowarzyszenia zwykłego, jego cel lub cele, teren i środki działania oraz adres siedziby.

2. Imię i nazwisko przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego przez zarząd, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ.

3. Imię i nazwisko członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ.

4. Informacje o regulaminie działalności i jego zmianach.

5. Informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego.

6. Informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego.

7. Imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego.                                                                  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) jest dostępna TUTAJ.