logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Informacje o środowisku i jego ochronie WZR-IV.0143.20.1.2021 (WZR-IV.0143.20.1.2021)

Podstawa prawna

art. 8-28 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r., Nr 215, poz. 1415, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2016 r., poz. 2089).

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (załącznik do karty usługi WZR-IV.0143.20.1.2021).

Opłaty

I. 1. Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów.
2. Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc kwotę z ust. 1 przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1.

II. 1. Opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.
2. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii, wynoszą:
  1)   0,15 zł za stronę kopii czarno-białej;
  2)   1,5 zł za stronę kopii kolorowej.
3. Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii,
w formacie:
  1)   297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2;
  2)   420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4;
  3)   594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8;
  4)   841 mm x 1189 mm (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w ust. 1, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16.

III. 1. Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD.
2. Organ, po uzyskaniu zgody wnioskującego, pobiera opłatę równą kosztowi zakupu nośnika, jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji na nośnikach innych niż nośniki, o których mowa w ust. 1.
3. Po udostępnieniu informacji nośnik stanowi własność wnioskującego.

IV. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę
w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez właściwy organ administracji i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

V. Opłaty, o których mowa w pkt. I - IV, uiszcza się w terminie 14 dni, przez wpłatę do kasy, na rachunek bankowy właściwego organu administracji lub przy odbiorze przesyłki. Dodatkową opłatę przy odbiorze przesyłki ponosi również wnioskujący.

Opłatę, uiszcza się po jej ustaleniu, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy, nr konta 33 1240 6452 1111 0010 4788 0697.

VI. Nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 poz. 1546 z późn. zm.).

Termin

1. Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
2. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.
3. W dniu złożenia wniosku o udostępnianie informacji, dokumenty, o których dane zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Pozwoleń i Ochrony Środowiska w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 211, tel.: (52) 32-88-363, (52) 58-58-363.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy udostępnienia informacji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji o środowisku
i jego ochronie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.),
z tym że:
1)   przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2)   skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz
z odpowiedzią na skargę.
Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

Dodatkowe informacje

1.    Od podmiotu żądającego informacji o środowisku i jego ochronie nie wymaga się wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

2.    Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie następuje w sposób
i w formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponują władze publiczne, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

3.    Informację niewymagającą wyszukiwania, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

4.    Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie władz publicznych dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.

5.    Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji.