logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Karta usługi - deklaracja DO-5 (BOK-I.0143.3.2020)

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- uchwała Nr XXXI/724/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wymagane dokumenty

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku (DO-5).

Opłaty

Brak opłaty.

Termin

Bez zbędnej zwłoki.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Deklaracji Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi w Biurze Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy,ul. Wojska Polskiego 65, tel. 52 58 59 137

- przyjmowanie deklaracji - Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi,
ul. Wojska Polskiego 65, pokój nr 163, tel. 52 58 58 035, tel. 52 58 58 000, tel. 801 055 404.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Bydgoszczy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:

- 14 dni od daty powstania odpadów komunalnych na danej nieruchomości,

- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, jest opłatą ryczałtową roczną wnoszoną do dnia 20 lipca za rok bieżący.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Prezydent Miasta Bydgoszczy określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ BYDGOSZCZ

Obowiązek informacyjny
(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  Art. 6 ust.1 lit. c, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz
2.W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl
lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
3.Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Bydgoszczy oraz sprawowania nadzoru nad sposobem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Bydgoszczy oraz wypełnienia obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6c, 6h, 6m, 6o) oraz zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
4.Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
5.Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
6.Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7.Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
8.Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. Minimalny okres przechowywania wynosi 10 lat.
9.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a.Dostępu do swoich danych osobowych.
b.Poprawiania swoich danych osobowych.
c.Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:
i.zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
ii.potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Formularze do pobrania