logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. (WGK-I.0143.2.1.2020)

Podstawa prawna

art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XXX/599/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działaności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz 1515.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek (załącznik do karty usługi WGK-I.0143.2.1.2020) o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 2. Zaświadczenie lub oswiadczenie o braku zaległości podatkowych.
 3. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 4. Promesa lub potwierdzona za zgodność z oryginałem umowa potwierdzająca gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
 5. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów z ważnym przeglądem technicznym wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do ich użytkowania (w przypadku przedsiębiorcy nie będącego właścicielem pojazdów).
 6. Fotografie pojazdów wykorzystywanych przy wykonywaniu usług objętych wnioskiem, zawierające oznakowanie pojazdów firmą oraz numerem telefonu przedsiębiorcy.
 7. Dokument potwierdzający tytuł do dysponowania terenem, na którym będą parkowane pojazdy wykorzystywane przy wykonywaniu usług objętych wnioskiem.
 8. Oświadczenie, że teren na którym będą parkowane pojazdy wykorzystywane przy wykonywaniu usług objętych wnioskiem jest utwardzony, i zabezpieczony przed przedostawaniem się do gruntu zanieczyszczeń będących wynikiem eksploatacji pojazdów, jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich oraz że powierzchnia terenu jest dostosowana do ilości i wielkości pojazdów oraz urządzeń specjalistycznych, które będą tam ustawione po zakończeniu pracy.
 9. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dowodu wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydane zezwolenie w wysokości 107,00 zł płatna na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr konta: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

Termin

Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zezwolenia, może:
 1. Wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
 2. Dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Finansowo - Administracyjny w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy,  ul. Jezuicka 4a, tel. 52 32 88 457 lub 52 58 58 457.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Dodatkowe informacje

Zezwolenie wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkiwania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz wskazanie pełnomocników, jeżeli zostali wyznaczeni,
 2. określenie przedmiotu i obszaru wykonywanej działalności,
 3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działaności objętej wnioskiem,
 4. opis stosowanych technologii lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działaności objętej wnioskiem,
 5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności.
 6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.