logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Przyjęcie zawiadomienia o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia (WSO-VI.0143.38.9.2019)

Podstawa prawna

art. 27 i w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 210 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty

zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia– formularz  do pobrania;

załączniki do wniosku:

1) statut macierzystego stowarzyszenia;

2) uchwała właściwego organu macierzystego stowarzyszenia o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej;

3) protokół z walnego zebrania członków terenowej jednostki organizacyjnej, podczas którego dokonano wyboru jej władz, tzn. zarządu i komisji rewizyjnej;

4) uchwała o wyborze władz terenowej jednostki organizacyjnej;

5) oświadczenie zarządu terenowej jednostki organizacyjnej o ilości jej członków zwyczajnych, wg stanu na dzień obrad walnego zebrania członków.

Uwaga: Zawiadomienie podpisują członkowie zarządu terenowej jednostki organizacyjnej, zgodnie z zasadami reprezentacji.

 

 

 

Opłaty

Nie pobiera się.

 

Termin

 

Niezwłocznie, jeżeli dokumentacja nie jest dotknięta brakami formalnymi. Wydział Spraw Obywatelskich potwierdza pismem przyjęcie przedmiotowego zawiadomienia i informuje, że założyciele spełnili wymogi określone w art. 20 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Spraw Społecznych
II piętro, pok. 211
ul. Przyrzecze 13
85 - 102 Bydgoszcz
tel.: 052 58-58-948 tel./fax: 052 58-58-357

Tryb odwoławczy

Brak.

Dodatkowe informacje

1. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne. W takim przypadku statut stowarzyszenia określa:

1)  zasady tworzenia oraz rozwiązywania terenowej jednostki organizacyjnej;

2)  strukturę organizacyjną terenowej jednostki organizacyjnej;

3)  organy terenowej jednostki organizacyjnej, w tym zarząd oraz tryb dokonywania ich wyboru lub powoływania;

4)  możliwość otrzymywania przez członków zarządu terenowej jednostki organizacyjnej wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, w przypadku gdy w statucie stowarzyszenia przewidziano możliwość otrzymywania takiego wynagrodzenia przez członków zarządu stowarzyszenia (art. 10a ust. 1 ustawy).

2. Stowarzyszenie jest obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej (art. 11 ust. 3 ustawy).
3. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia jest obowiązany, w terminie 14 dni od chwili jej powołania, zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki, podając skład zarządu i adres siedziby jednostki,
oraz doręczyć statut stowarzyszenia (art. 20 ust. 1 ustawy).
4. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej jest obowiązany, w terminie 14 dni od chwili uchwalenia zmian zawiadomić organ nadzorujący o zmianach w składzie zarządu i adresie siedziby terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia oraz w statucie stowarzyszenia (art. 20 ust. 2 ustawy).

 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.)

 

 

Przetwarzanie danych osobowych w Referacie Spraw Społecznych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, RODO
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:  

Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85–102 Bydgoszcz

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e–mail:

iod@um.bydgoszcz.pl

 

lub pisemnie na adres:  

Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85–102 Bydgoszcz

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z ustawowych zadań gminy jak również realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.

5. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.

6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

1) dostępu do swoich danych osobowych;

2) poprawiania swoich danych osobowych;

3) wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:

a) zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania;

b) potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.