logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Przyjęcie zawiadomienia o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia (WSO-VI.0143.38.10.2019)

Podstawa prawna

art. 27 i w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 713.).

 

Wymagane dokumenty

zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia– formularz  do pobrania;

załączniki do wniosku:

1)    statut macierzystego stowarzyszenia;

2)    uchwała właściwego organu macierzystego stowarzyszenia o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej;

3)    protokół z walnego zebrania członków terenowej jednostki organizacyjnej, podczas którego dokonano wyboru jej władz, tzn. zarządu i komisji rewizyjnej;

4)    uchwała o wyborze władz terenowej jednostki organizacyjnej;

5)    oświadczenie zarządu terenowej jednostki organizacyjnej o ilości jej członków zwyczajnych, wg stanu na dzień obrad walnego zebrania członków.

Uwaga: Zawiadomienie podpisują członkowie zarządu terenowej jednostki organizacyjnej, zgodnie  z zasadami reprezentacji.

 

 

 

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin

 

Niezwłocznie, jeżeli dokumentacja nie jest dotknięta brakami formalnymi. Wydział Spraw Obywatelskich potwierdza pismem przyjęcie przedmiotowego zawiadomienia i informuje, że założyciele spełnili wymogi określone w art. 20 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Spraw Społecznych
II piętro, pok. 212
ul. Przyrzecze 13
85 - 102 Bydgoszcz
tel.: 052 58-58-948 tel./fax: 052 58-58-357

Tryb odwoławczy

Brak.

Dodatkowe informacje

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Przetwarzanie danych osobowych w Referacie Spraw Społecznych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, RODO  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85–102 Bydgoszcz

  1. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e–mail:

iod@um.bydgoszcz.pl

 

lub pisemnie na adres:

Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85–102 Bydgoszcz

  1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
    Prawo o stowarzyszeniach (t. j . Dz. U. z 2019 r. poz. 713).

  2. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, tj. dokonaniu wpisu do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, a także nadzoru nad działalnością stowarzyszeń z siedzibą
    w Bydgoszczy.

  3. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości dokonania wpisu do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub brakiem możliwości wszczęcia sprawy nadzorczej.