logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Sprzedaż lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy lub Skarbu Państwa na rzecz ich najemców (WMG-V.0143.2.7.2019)

Podstawa prawna

 

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 ze zm.).

3. Uchwała Nr XXXVI/652/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy oraz zbywania udziałów w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2016 r. poz. 3410 oraz z 2018 r. poz. 2008)

4.Uchwała nr LVII/1260/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz zbywania udziałów w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 6 kwietnia 2018 r., poz. 2008)

5. Uchwała Nr XXXVI/653/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2016 r. poz. 3411 oraz z 2018 r. poz. 2009).

6.Uchwała LVII/1261/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 6 kwietnia 2018 r., poz. 2009).

7. Uchwała Nr LIX/1149/2005 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy oraz zbywania udziałów w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2006r. Nr 14, poz. 174, z 2010 r. Nr 48, poz. 510 oraz z 2011r. Nr 2, poz. 15, Nr 85, poz. 634 i Nr 235, poz. 2187) – obowiązuje w przypadku realizacji wniosków złożonych do 26.04.2012 r.

Wymagane dokumenty

1. Druk wniosku – w przypadku lokali mieszkalnych  stanowiących  własność  Miasta  Bydgoszczy.
2. Indywidualne wnioski – w przypadku lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa.

Miejsce złożenia dokumentów:
1. Rejon Obsługi Mieszkańców – w przypadku lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszcz.
2. Wydział Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15 - w przypadku lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Koszty związane z nabyciem lokali mieszkalnych podano poniżej w dodatkowych informacjach.

Termin

Nabycie domów jednorodzinnych i  lokali w budynkach przygotowanych do sprzedaży pod względem prawnym 12 miesięcy, natomiast w budynkach, które są przygotowane do prywatyzacji - 18 miesięcy.

 

Jednostka odpowiedzialna

Sprzedaż lokali mieszkalnych - Referat Lokali i Wspólnot Mieszkaniowych w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy,

ul. Grudziądzka 9-15, budynek „C”, pok. nr: 111 i 113, tel. 52 58 58 142, 52 58 58 150, 52 58 59 439

Sprzedaż domów jednorodzinnych - Referat Obrotu Nieruchomościami w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy,

ul. Grudziądzka 9-15, budynek "A", pok.nr: 218, tel. 52 58 59 180, 52 58 58 421

Tryb odwoławczy

Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.

Dodatkowe informacje

 

I. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy obowiązujące od 21.04.2018r.

1. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

1)Sprzedaż lokali mieszkalnych dotyczy:

a) budynków, gdzie rozpoczęto proces sprzedaży lokali mieszkalnych i gdzie funkcjonują już wspólnoty mieszkaniowe,

b) budynków, w których nie rozpoczęto jeszcze procesu sprzedaży lokali mieszkalnych, a które uzyskały do dnia 22 października 2016r. zgodę Prezydenta Miasta na jej rozpoczęcie

c) budynków, gdzie nie rozpoczęto jeszcze sprzedaży lokali mieszkalnych, a zostaną one wykupione jednocześnie przez:- co najmniej 51% najemców - w przypadku, gdy w budynku znajduje się do 7 lokali mieszkalnych,

- co najmniej 50% najemców - w przypadku, gdy w budynku znajduje się powyżej 7 lokali mieszkalnych.

d) budynków przeznaczonych do trwałej adaptacji na cele mieszkaniowe, oddanych do eksploatacji przed 2001r.

2) Uprawnionym do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 są wyłącznie najemcy, którzy:

- wynajmują lokal mieszkalny co najmniej od roku,

- uzyskali tytuł najmu lokalu mieszkalnego w trybie art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r. poz. 459 ze zm.) i byli zameldowani w nim co najmniej rok przed uzyskaniem tego tytułu.

3) W przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych będących w dyspozycji organizacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefowi Agencji Wywiadu, jak też jednostek organizacyjnych Służby Więziennej podległych Ministrowi Sprawiedliwości, a także lokali będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego wymagana jest zgoda właściwego organ.

4) W przypadku, gdy jest więcej niż jeden najemca lokalu mieszkalnego, to lokal ten zostanie sprzedany do współwłasności na rzecz jego najemców pod warunkiem złożenia wniosku przez wszystkich najemców.

5) Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają lokale mieszkalne wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej:

- znajdujące się w budynkach położonych na nieruchomościach o nieuregulowanym stanie prawnym,

- znajdujące się w budynkach, które zgodnie z zapisami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nie są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub nie są przeznaczone do trwałej adaptacji na cele mieszkaniowe,

- znajdujące się w budynkach, na które wydano decyzję organu nadzoru budowlanego nakazującą opróżnienie,

- znajdujące się w budynkach objętych inwestycjami zrealizowanymi w oparciu o finansowanie lub współfinansowanie ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Bydgoszczy w przypadku, gdy w następstwie sprzedaży lokali mieszkalnych powstałby obowiązek zwrotu tych środków - do czasu wygaśnięcia tego obowiązku.

6) Wstrzymuje się sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w budynkach mieszkalnych w przypadku wystąpienia właścicieli lokali mieszkalnych:

- z roszczeniem wobec Miasta Bydgoszczy w trybie art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

- z roszczeniem wobec właścicieli lokali mieszkalnych w trybie art. 209a ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

- będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowej z wnioskiem o wykup prawa własności tej nieruchomości,

- będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowej z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tej nieruchomości,

- z wnioskiem do Miasta Bydgoszczy o nabycie w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych w przetargu

Sprzedaż lokali mieszkalnych niezamieszkałych i wolnych w sensie prawnym w przetargu odbywa się na warunkach i za cenę ustaloną w trybie przetargu i dotyczy:

- lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej większej niż 80 m2,

- przypadku, w którym Miastu Bydgoszcz w budynku wspólnoty mieszkaniowej pozostał ostatni lokal mieszkalny,

- przypadku, w którym łączna powierzchnia pozostałych Miastu Bydgoszcz lokali mieszkalnych w budynku wspólnoty mieszkaniowej wynosi poniżej 10% ogólnej powierzchni wszystkich lokali mieszkalnych w tym budynku.

3. Zasady sprzedaży domów jednorodzinnych na rzecz najemców

Sprzedaż domów jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy odbywa wraz z jednoczesną sprzedażą działki zapewniającej swymi parametrami warunki umożliwiające racjonalne korzystanie z budynku. Najemcom domów jednorodzinnych przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu.

W przypadku, gdy jest więcej niż jeden najemca domu jednorodzinnego, to sprzedaż następuje do współwłasności na rzecz jego najemców pod warunkiem złożenia wniosku przez wszystkich najemców.

Sprzedaży podlegają jedynie domy jednorodzinne położone na nieruchomościach:

- stanowiących własność Miasta Bydgoszczy o uregulowanym stanie prawnym,

- które zgodnie z zapisami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.

Warunki udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży domów jednorodzinnych:

Stawka bonifikaty w wysokości 1% za każdy rozpoczęty kalendarzowy rok najmu, od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym. Łączna wysokość bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości nie może być wyższa niż 25%.

4. Warunki udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych

1. Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Miasta Bydgoszczy na rzecz najemcy ustala się bonifikatę w wysokości:1) 90% ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, w przypadku jej jednorazowej zapłaty przed zawarciem umowy sprzedaży lokalu,

2) 98% ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, w przypadku, jeżeli wszystkie lokale mieszkalne w danym budynku zostaną sprzedane na rzecz ich najemców powodując jego całkowitą prywatyzację.

Przyznanie 98% bonifikaty uzależnione jest od łącznego zaistnienia niżej wymienionych czynników:

1) wniosek złożyli jednocześnie wszyscy najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, które pozostały mu w budynkach, w których powstała już wspólnota mieszkaniowa,

2) wniosek złożyli jednocześnie wszyscy najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy położonych w budynkach, w których dotychczas Miasto Bydgoszcz nie sprzedawało lokali mieszkalnych,

3) wszyscy najemcy, o których mowa w pkt 1 i 2, po uprzedniej jednorazowej zapłacie ceny, zawarli w jednym dniu umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego.

Bonifikata 98% nie zostanie zastosowania w przypadku, gdy jakikolwiek najemca nie spełni którejkolwiek z w/w przesłanek. W takim przypadku zostanie przyznana 90% lub inna ukształtowana w oparciu o właściwą uchwałę Rady Miasta bonifikata (dot. opisanego poniżej przypadku uwzględniającego rozliczenie nakładów).

W przypadku poniesienia przez Miasto Bydgoszcz nakładów bonifikaty 90% i 98% obniża się o stawkę procentową wyrażającą stosunek ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego do zamortyzowanej wartości tychże nakładów. Obniżki, nie stosuje się, gdy wartość nakładów zamortyzowana na dzień publikacji wykazu, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi mniej niż 5.000,- złotych.

2. Ustala się stawkę bonifikaty w wysokości 1% za każdy rozpoczęty kalendarzowy rok najmu, od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, dokonywanej  w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy tego domu jednorodzinnego, na cele mieszkaniowe. Łączna wysokość bonifikaty nie może być wyższa niż 25%.

II. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy obowiązujące w przypadku realizacji wniosków złożonych do 26.04.2012r.

Najemcom tych lokali, którzy w chwili złożenia wniosku złożą oświadczenia o zrzeczeniu się roszczenia do zwrotu kaucji za lokal mieszkalny przyznane zostaną następujące wysokości bonifikat:

1) 90% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

2) 90% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w przypadku oddawania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu mieszkalnego.

3) 90% bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddawania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu mieszkalnego.

Najemcom tych lokali, którzy w chwili złożenia wniosku nie złożą oświadczenia o zrzeczeniu się roszczenia do zwrotu kaucji za lokal mieszkalny przyznane zostaną następujące wysokości bonifikat:

1) 85%bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

2) 85% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w przypadku oddawania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu mieszkalnego.

4) 85% bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddawania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu mieszkalnego.

Ustalona została także bonifikata w wysokości 98% od ceny sprzedaży przy sprzedaży bez przetargu, lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Miasta Bydgoszczy na rzecz najemców tych lokali.

Przyznanie tej bonifikaty uzależnione jest od łącznego zaistnienia niżej wymienionych czynników:

a) wniosek złożyli najemcy lokali mieszkalnych stanowiących, co najmniej 80% ogólnej liczby lokali mieszkalnych położonych w budynkach starszych niż 25 – letnie, w których nastąpiła wcześniejsza sprzedaż lokali mieszkalnych lub w budynkach starszych niż 25 –letnie, w których dotychczas Miasto Bydgoszcz nie sprzedawało lokali mieszkalnych i które nie są objęte odrębną uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy dotyczącą wieloletniego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bydgoszczy;

b) wniosek złożyli najemcy, których lokale mieszkalne wraz z dotychczas wyodrębnionymi i sprzedanymi lokalami mieszkalnymi, stanowić będą co najmniej 80 % ogólnej liczby lokali mieszkalnych położonych w budynkach starszych niż 25 letnie, w których nastąpiła wcześniejsza sprzedaż lokali mieszkalnych,

c) wniosek złożył najemca, którego lokal mieszkalny znajduje się w budynku starszym niż 25 letni, w którym powstała już wspólnota mieszkaniowa, a Miastu Bydgoszcz do sprzedaży pozostało w nim 20% lub mniej niż 20% ogólnej liczby lokali mieszkalnych,

d) wniosek złożył najemca, którego lokal mieszkalny znajduje się w budynku starszym niż 25 – letni, w którym powstała już wspólnota mieszkaniowa, a Miastu Bydgoszcz do sprzedaży w nim, w następstwie realizacji działań, których mowa w pkt. a i b pozostało 20% lub mniej niż 20% ogólnej liczby lokali mieszkalnych,

e) najemcy uiścili jednorazowo cenę za lokal mieszkalny określoną w protokole z rokowań, co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego;

f) najemcy zawarli w jednym dniu umowę kupna – sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego;

g) najemcy złożyli oświadczenia o zrzeczeniu się roszczenia do zwrotu kaucji za lokal mieszkalny.

Bonifikata w wysokości 98% przyznana zostanie tym najemcom, którzy spełniają powyższe kryteria i złożyli swoje wnioski do końca 2011r.

Jeżeli sprzedaż lokali mieszkalnych na powyższych warunkach następuje wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu mieszkalnego, udziela się bonifikaty od pierwszej opłaty w wysokości 98%. Bonifikata w wysokości 98% nie będzie miała zastosowania w przypadku, gdy najemca nie spełnił którejkolwiek z ww. przesłanek.

W przypadku najemców dla których nie będzie mogła zostać zastosowana bonifikata w wysokości 98%, zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 90% lub 85%.

Uwaga

Najemcą uprawnionym do uzyskania bonifikaty jest również ten najemca lokalu mieszkalnego, który nie wniósł kaucji za lokal mieszkalny.

Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej przy zastosowaniu bonifikaty 90% i 85% może być na wniosek najemcy rozłożona na 10 równych rat rocznych oprocentowanych według stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

W przypadkach wyszczególnionych w art. 68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami kwota równa udzielonej bonifikacie, po jej waloryzacji, podlega zwrotowi.

III. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa:

Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych zostały określone w zarządzeniach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 257/01 z dnia 30 listopada 2001r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy zbywaniu lokal mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz najemców oraz  Nr 182/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy zbywaniu lokal mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz najemców :

- 70% - bonifikaty – dla nabywców, którzy najpóźniej w dniu zawarcia umowy uiszczą całą cenę sprzedaży,

- 90% - bonifikaty – dla nabywców w budynkach, w których znajdują się więcej niż 2 lokale mieszkalne i wszystkie lokale zostaną sprzedane a cena zostanie uiszczona jednorazowo najpóźniej dniu zawarcia umowy.