logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych Miasta Bydgoszczy lub Skarbu Państwa w drodze bezprzetargowej (WMG-II.0143.2.7.2019)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek.
  2. Mapa geodezyjna z zaznaczeniem wnioskowanej nieruchomości.
  3. Dokumenty potwierdzające możliwość nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin

Odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni. Termin załatwienia sprawy ok. 6 miesięcy. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilno-prawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Obrotu Nieruchomościami w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy,

ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, pok nr 123, tel. 52 58 58 421

Kierownik Referatu: Danuta Wawerka tel. 52-58-59-180

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się.

Dodatkowe informacje

Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych bądź z urzędu. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek /opinii urbanistycznej, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz Administracji Domów Miejskich/, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości. Zgodę na taką formę przekazania nieruchomości wyraża Rada Miasta Bydgoszczy podejmując stosowną uchwałę, bądź Prezydent Miasta Bydgoszczy w formie zarządzenia, zgodnie z zasadami przewidzianymi w uchwale Rady Miasta z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 14, poz. 172 z 2006 r.). Następnie dokonywana jest wycena nieruchomości i podawany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Po upływie terminu zamieszczenia wykazu prowadzone są z nabywcą rokowania. Następnie zawierana jest umowa notarialna.