logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wpis w rejestrze zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B (WGK-III.0143.3.17.2020)

Podstawa prawna

Art. 64  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1614 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków - załącznik do karty usługi- WGK-III.0143.3.17.2020 
2. Kopia dokumentu:
a) zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo
b) zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku albo 
c) dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli albo 
d) innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.

Opłaty

Za wniesienie podania oraz za załączniki nie pobiera się opłaty skarbowej
Za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt pobiera się opłatę skarbową w wysokości 26 zł, którą należy wpłacić z chwilą powstania obowiązku zapłaty na rachunek bankowy: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych  – 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

Termin

1. W ciągu 7 dni.
2. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
Organ administracji publicznej, przed dokonaniem wpisu może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.
Wpisanie do rejestru potwierdzone jest wydaniem zaświadczenia.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Zieleni i Ochrony Przyrody w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 4a, pok. nr 8, tel. 52-58-58-465.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji odmownej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

  1. Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu zagranicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci .
  2. Wniosek o dokonanie stosownego wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście (prezydentowi miasta) w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku.

RODO w załączniku