logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydanie zaświadczenia z Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy (WSO-VI.0143.20.4.2019)

Podstawa prawna

art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 713)
i w związku z art. 218 § 1 i art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2096 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty

wniosek o wydanie zaświadczenia z Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy – formularz do pobrania;

załącznik do wniosku:

1)    dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł. – zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.) i częścią II ust. 21 pkt 1 załącznika do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia”.          

 

Opłaty wnosi się na konto bankowe:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Bank Pekao S.A.
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

 

Termin


Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni (art. 217 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Spraw Społecznych
II piętro, pok. 212
ul. Przyrzecze 13
85–102 Bydgoszcz
tel.: 52 58–58–948; tel./fax.: 52 58–58–357                                                          

 

Tryb odwoławczy

brak

Dodatkowe informacje

 1. Ewidencja jest jawna i udostępniona na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji (art. 40b ust. 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

 2. Dokumenty złożone do organu nadzorującego stanowią akta ewidencyjne, które są dostępne dla osób mających interes prawny (art. 40b ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Przetwarzanie danych osobowych w Referacie Spraw Społecznych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, RODO  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

      Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85–102 Bydgoszcz

 1. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e–mail:

iod@um.bydgoszcz.pl

lub pisemnie na adres:

Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85–102 Bydgoszcz

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j . Dz. U. z 2019 r. poz. 713).

 2. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, tj. dokonaniu wpisu do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, a także nadzoru nad działalnością stowarzyszeń z siedzibą
  w Bydgoszczy.

 3. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości dokonania wpisu do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub brakiem możliwości wszczęcia sprawy nadzorczej.

 4. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 5. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną A Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, a następnie zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 553) po okresie 25 lat przekazane do właściwego archiwum państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.

 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych;

  2. poprawiania swoich danych osobowych;

  3. wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania
   w przypadku:

   1. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania;

   2. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.