logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców (WGK-III.0143.5.6.2020)

Podstawa prawna

Art.10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowlę lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców - załącznik do karty usługi WGK-III.0143.5.6.2020, obejmujący pisemną informację o:
    • pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci,
    • miejscu i warunkach, w jakich wnioskodawca zamierza hodować lub utrzymywać psa.
  2. Do wglądu - dokument stwierdzający tożsamość.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydane zezwolenie w wysokości

- 82,00 zł  – osoby fizyczne,
- 616,00 zł - podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie posiadania i hodowli lub utrzymywania chartów rasowych lub ich mieszańców,
płatna na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr konta 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

Termin

Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zezwolenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Zieleni i Ochrony Przyrody w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 4a, pok. nr 8, tel.: 52 58 58 465.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

  1. Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia starosty (Prezydenta Miasta Bydgoszczy).
  2. Kto hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia charty rasowe lub ich mieszańce, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

RODO w załączniku