logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zamieszczenie zmienionych danych stowarzyszenia w Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy (WSO-VI.0143.37.6.2018)

Podstawa prawna

art. 40a ust. 2, 3 i w związku z art. 40b ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  o stowarzyszeniach
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 713).

Wymagane dokumenty

wniosek o zamieszczenie zmienionych danych stowarzyszenia w Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, złożony przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie lub zarząd – formularz do pobrania;

 

załączniki do wniosku:

oryginały dokumentów stanowiących podstawę zmiany (np. protokół z walnego zebrania członków, uchwała lub uchwały dotyczące przyjętych zmian, jednolita wersja Regulaminu, lista obecności członków Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu).

 Uwaga

1.     Jeżeli wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych składa zarząd stowarzyszenia, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

2.     Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów stanowiących podstawę zmiany.

 

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin

Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku  o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych stowarzyszenia (art. 40a ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Termin 7 dni na dokonanie wpisu liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność  (art. 40a ust. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Spraw Społecznych
II piętro, pok. 212
ul. Przyrzecze 13
85–102 Bydgoszcz
tel.: 52 58–58–948; tel./fax.: 52 58–58–357

Tryb odwoławczy

W przypadku, gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków,przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego (art. 40 a ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).                                                                                                

Dodatkowe informacje

Stowarzyszenie zwykłe składa organowi nadzorującemu, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, wniosek o zamieszczenie  w Ewidencji zmienionych danych obejmujących:

1.     nazwę stowarzyszenia zwykłego, jego cel lub cele, teren i środki działania oraz adres siedziby;

2.     imię i nazwisko przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego przez zarząd, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;

3.     imię i nazwisko członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;

4.     informacje o regulaminie działalności i jego zmianach;

5.     informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego;

6.     informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego;

7.     imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego.

(art. 40b ust. 1 i 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach)

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Przetwarzanie danych osobowych w Referacie Spraw Społecznych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, RODO  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

 

1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

 Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85–102 Bydgoszcz

2.     W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e–mail:

iod@um.bydgoszcz.pl

 

lub pisemnie na adres:

Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85–102 Bydgoszcz

3.     Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zapisów ustawy z dnia  7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j . Dz. U. z 2019 r. poz. 713).

4.     Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych,  tj. dokonania wpisu do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, a także nadzoru nad działalnością stowarzyszeń z siedzibą w Bydgoszczy.

5.     Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości dokonania wpisu do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub brakiem możliwości wszczęcia sprawy nadzorczej.

6.     Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7.     Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

8.     Państwa dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną A Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, a następnie zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach   (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 553) po okresie 25 lat przekazane do właściwego archiwum państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.

9.     W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

1)     dostępu do swoich danych osobowych;

2)     poprawiania swoich danych osobowych;

3)     wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:

a)        zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania;

b)       potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

4)     wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.