Translate:
Środowisko
i zwierzęta
Charty rasowe i ich mieszańce

karta nr: UMB120

Planujesz zakup charta? Zastanawiasz się nad otwarciem hodowli tych psów? Pamiętaj, że konieczne będzie uzyskanie zezwolenia.

Zgłoszenia można dokonać poprzez obywatel.gov.pl. Po zalogowaniu wykorzystujemy opcję PISMO OGÓLNE. Jako załącznik do pisma obowiązkowo należy dołączyć skan oryginału metryki psa, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej oraz zeskanowany i podpisany formularz dostępny TUTAJ

Zgłoszenia dokonuje właściciel psa lub hodowli. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa. 

1. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowlę lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców – wniosek dostępny jest TUTAJ

2. Do wniosku złożonego on-line lub tradycyjnie dołączamy metrykę psa (kopię, skan) i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. 

Całą sprawę zrealizuj przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz TUTAJ

Niezwłocznie po dokonaniu zakupu lub przed rozpoczęciem hodowli. 

Opłata skarbowa za wydane zezwolenie wynosi:  82 zł  – osoby fizyczne, 616 zł - podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie posiadania i hodowli lub utrzymywania chartów rasowych lub ich mieszańców. Zapłacić można:

1. W bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (np. w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni; w holu budynku Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 4A)

2. W punkcie   pobierania  opłat  skarbowych  (Biuro Ubezpieczeniowe, ul. Grudziądzka 16) 

3. Przelewem bankowym na konto numer  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 – w tytule przelewu wpisz „Zezwolenie Charty”, odbiorca: Urząd Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Zezwolenia wydajemy niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku. Zastrzegamy możliwość przeprowadzenia w koniecznym zakresie postępowania wyjaśniającego.

Referat Ochrony Przyrody w Wydziale Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 4a, pok. nr 8 tel.: 52 58 58 032.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Art.10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1683).

UWAGA! Hodujesz lub utrzymujesz bez zezwolenia charty rasowe lub ich mieszańce. Grozi Ci grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Informacja RODO dostępna jest TUTAJ

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowlę lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców dla osób fizycznych
Za wydanie zezwolenia
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowlę lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
Za wydanie zezwolenia
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo złożone do wniosku o wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowlę lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
Za pełnomocnictwo