Translate:
Budownictwo
i architektura
Strona główna / Budownictwo i architektura
Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (w tym zgłoszenie budowy tymczasowego obiektu budowlanego na okres do 180 dni)/ budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego / budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70m2, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a Pr. budowlanego

karta nr: UMB266

Planując realizację inwestycji budowlanej należy wiedzieć, że nie zawsze konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, lecz tylko samo zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych. Dowiedz się, jak dokonać zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych.

Zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania innych robót budowlanych powinien dokonać inwestor.

Zgłoszenia można dokonać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo:

- dla budowy lub wykonania innych robót budowlanych (w tym budowy tymczasowego obiektu budowlanego na okres do 180 dni) - TUTAJ

- dla budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego - TUTAJ

- dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70m2, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a Pr. budowlanego - TUTAJ.

(UWAGA! Wygenerowanie zgłoszenia wymaga założenia konta na portalu e-Budownictwo.)

Wymagane dokumenty:

I.         Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych wykonywania robót budowlanych (w tym zgłoszenie budowy tymczasowego obiektu budowlanego na okres do 180 dni):

1.    zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2) – zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych;

2.    oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) – zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

3.    odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb;

4.    pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów prawa odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów;

5. dokumentację techniczną zawierającą rozwiązania zapewniające nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz bezpieczeństwo pożarowe, której zakres i treść powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych, wykonanych przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane - w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 32 i 33;

6.    projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadku:
a)    budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9, 23, 30 i 30a ustawy – Prawo budowlane,
b)    instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e;

Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9, 30 i 30a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e, uzgadnia się pod względem ochrony przeciwpożarowej. W przypadku instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e, stosuje się ponadto obowiązek zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej. Wskazane uzgodnienie, albo jego kopię, dołącza się do projektu zagospodarowania działki lub terenu.

7.    projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 i 28.

8.    decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (lub kopia tej decyzji).

II.         Zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2-3 ustawy – Prawo budowlane, tj.: sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, oraz wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2:

1.    zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2) – zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych;

2.    projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany w postaci:
a)    papierowej – w 3 egzemplarzach,
b)    elektronicznej
- wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;

3.    oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) – zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

4.    decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (lub kopia tej decyzji).

III.         Zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy – Prawo budowlane, tj. przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy – Prawo budowlane, tj. instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych:

1.    zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2) – zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych;

2.    projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany w postaci:
a)    papierowej – w 3 egzemplarzach,
b)    elektronicznej
- wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;

3.    oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) – zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

IV.         Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego: 

1.    zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a) –zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych;

2.    projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany w postaci:
a)    papierowej – w 3 egzemplarzach,
b)    elektronicznej
- wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;

3.    oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) – zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

4.    decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (lub kopia tej decyzji).

V.         Zgłoszenie budowy wolno stojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora:

1.    zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a) –zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych;

2.    projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany w postaci:
a)    papierowej – w 3 egzemplarzach,
b)    elektronicznej
- wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;

3.    oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) – zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

4.    decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (lub kopia tej decyzji);

5.    oświadczenie inwestora, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”;

6.    oświadczenie inwestora, że:
a)    przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,
b)    dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna. 

Druk oświadczenia dotyczącego pkt. nr 5 i nr 6 znajdziesz TUTAJ

 

TUTAJ znajdziesz formularz uzupełnienia wniosku.

TUTAJ znajdziesz oświadczenie o występowaniu lub braku występowania  gatunków chronionych i ich siedlisk - bez udziału ornitologa

TUTAJ znajdziesz oświadczenie o występowaniu lub braku występowania gatunków chronionych i ich siedlisk - z udziałem ornitologa

 1. Złóż wymagane dokumenty w urzędzie:

A. elektronicznie (za pośrednictwem portalu e-Budownictwo)- rozwiń zakładkę Złóż dokumenty przez internet

B.  listownie na adres: Prezydent Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, z dopiskiem Wydział Administracji Budowlanej

C. osobiście w Kancelarii Wydziału Administracji Budowlanej UM Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, bud. "A", pok.210

D. osobiście poprzez Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1

E.  cienkie pliki dokumentów o gr. do 1,5 cm, można wrzucać do wystawionej przy portierni urny Wydziału Administracji Budowlanej na ul. Grudziądzkiej 9-15

2. Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG.

3. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. Jeśli nie chcesz przekazać urzędowi oryginału dowodu zapłacenia opłaty skarbowej, to możesz zażądać jego zwrotu. W takim przypadku urząd na złożonym przez ciebie wniosku dokona adnotacji o uregulowaniu opłaty.

Do robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu (w drodze decyzji) i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Podstawę prawną stanowi art. 30 ust. 5 oraz ust. 5b ustawy – Prawo budowlane.


Do budowy wolno stojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora, można przystąpić po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno – budowlanej.

1. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej – nie więcej niż 539 zł;

2. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu:  
a) o długości powyżej 1 kilometra – 2143 zł,
b) o długości do 1 kilometra – 105 zł.
3. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy – Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – 50% stawki określonej w pkt 1).
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo: 17 zł.
Opłatę skarbową można uiścić: 

1. na rachunek bankowy o numerze: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000;

2. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku „A” Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, na parterze przy portierni;Do robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu (w drodze decyzji).
Do budowy wolno stojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora, można przystąpić po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno – budowlanej.

Wydział Administracji Budowlanej – Referat Architektury ul. Grudziądzka 9 – 15, II piętro, 85 – 130 Bydgoszcz; tel.: (52) 58 58 848

Od przyjętego zgłoszenia nie przysługuje żaden środek odwoławczy.
W przypadku wyrażenia sprzeciwu w drodze decyzji, odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Art. 29, art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowalnych.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie określenie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - załącznik do ustawy "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" - część I kolumna 3 ust. 9a-9c oraz część IV kolumna 3.

Do zgłoszenia budowy wolno stojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora, nie stosuje się przepisów art. 30 ust. 4b zdanie drugie, ust. 5 zdanie drugie i trzecie, ust. 5aa, 5c, 5d i 6-7, tj:
4b. Organ administracji architektoniczno-budowlanej po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje jego sprawdzenia w zakresie, o którym mowa w art. 35 ust. 1.
5. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
5aa. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6 i 7, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. Przepis ust. 5e stosuje się odpowiednio.
5c. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
5d. Nałożenie obowiązku, o którym mowa w ust. 5c, przerywa bieg terminu, o którym mowa w ust. 5.
6. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli:
1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy;
3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 7, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje;
4)  roboty budowlane zostały rozpoczęte z naruszeniem ust. 5.
6a.  Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora pocztowego, o którym mowa w art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, albo, w przypadku doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, dzień wystawienia dowodu wysłania, o którym mowa w art. 40 tej ustawy, albo, w przypadku skorzystania z publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 tej ustawy, dzień odebrania dokumentu elektronicznego przez operatora wyznaczonego.
7.   Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:
1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
4) wprowadzenie, utrwalenie, zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Pełną treść klauzuli informacyjnej znajdziesz TUTAJ.

Zgłoszenie robót budowlanych
Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu (1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej – nie więcej niż 539 zł)
Zgłoszenie robót budowlanych
Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu (a)    o długości powyżej 1 kilometra – 2143 zł, b) o długości do 1 kilometra- 105 zł)
Zgłoszenie robót budowlanych
Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy – Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu (0,50 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej – nie więcej niż 269,50 zł)
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa lub prokury
Złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii-od każdego stosunku pełnomocnictwa
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii
Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii