Translate:
Działalność
gospodarcza
Strona główna / Działalność gospodarcza / Pojazdy, Uprawnienia Komunikacyjne

Działalność gospodarcza

Pojazdy, Uprawnienia Komunikacyjne
Wpis do ewidencji instruktorów / wykładowców i wydanie legitymacji instruktora

karta nr: UMB171

Zamierzasz zostać wykładowcą lub instruktorem nauki jazdy? Nie wiesz jakie są wymagane dokumenty i opłaty? Tutaj wyjaśniamy, jak uregulować kwestie administracyjne i uzyskać legitymacje instruktora nauki jazdy.

Zgłoszenia można dokonać poprzez obywatel.gov.pl. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego. W serwisie obywatel.gov.pl legitymację instruktora zgłosisz TUTAJ

Osoba mieszkająca w Bydgoszczy, która posiada wymagane wykształcenie, odpowiednie prawo jazdy oraz nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych, a także wzięła udział w szkoleniu w wyspecjalizowanym ośrodku szkolenia potwierdzonym zdanym egzaminem.

Aby dokonać zmiany wpisu do ewidencji instruktorów lub wykładowców należy wypełnić następujące dokumenty:

1. WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW

A. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców – dostępny TUTAJ RTFTUTAJ PDF, RODO

B. Załączniki dostarczane przez wnioskodawcę: 

a) 1 fotografia (należy dostarczyć do Urzędu także przy składaniu wniosku drogą elektroniczną),

b) zaświadczenie o niekaralności, 

c) zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie: 

- szkolenia podstawowego, 

- szkolenia uzupełniającego, jeżeli jest wymagane, 

- orzeczenie lekarskie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora  wystawione przez lekarza posiadającego prawo do wykonywania badań profilaktycznych oraz uprawnionego do przeprowadzania  badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,

- orzeczenie psychologiczne  o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,

- potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin oraz za wpis do ewidencji instruktorów,

- kserokopia prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej:

a/ 2 lat uprawnienia do kierowania pojazdami kat. A - przy ubieganiu się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. A,

b/ 2 lat uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B - przy ubieganiu się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. B,

c/ 1 roku uprawnienia do kierowania pojazdami odpowiednio  kat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E oraz co najmniej 3 – letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – przy rozszerzaniu uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,

d/ 2 lat uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem – przy ubieganiu się o uprawnienia instruktora osób ubiegających się o pozwolenie na kierowanie tramwajem,

Uwaga: Zgłoszenia na egzamin dokonuje organ, do którego wpłynął wniosek o wpis do ewidencji instruktorów. Wpis następuje po otrzymaniu wyników egzaminu dla kandydatów na instruktorów.

2. WPIS DO EWIDENCJI WYKŁADOWCÓW

A. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców – dostępny TUTAJ RTFTUTAJ PDF, RODO

B. Załączniki dostarczane przez wnioskodawcę: 

a) zaświadczenie o niekaralności, 

b)  potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin (konto Wojewody) oraz za wpis do ewidencji wykładowców,

c) zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie: 

- szkolenia podstawowego, 

- szkolenia uzupełniającego, jeżeli jest wymagane, 

Uwaga: Zgłoszenia na egzamin dokonuje organ, do którego wpłynął wniosek o wpis do ewidencji wykładowców. Wpis następuje po otrzymaniu wyników egzaminu dla kandydatów na wykładowców.

Pracownicy Wydziału mogą dodatkowo zażądać okazania np. dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego dane zawarte we wniosku oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień.

1. Dokumenty należy dostarczyć:  pokój nr  104, tel. 52 58-58-042 ul. Grudziądzka 9-15, budynek A I piętro. W celu umówienia się na złożenie dokumentów możesz sprawdzać komunikaty BIP WUK TUTAJ

2. Całą sprawę możesz także zrealizować przez Internet, bez konieczności wizyt w Urzędzie. Pamiętaj, aby najpierw założyć profil zaufany na obywatel.gov.pl. Po założeniu profilu sprawę zrealizujesz TUTAJ. Gorąco rekomendujemy elektroniczną drogę realizacji sprawy.  

Po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego.

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi „Opłaty” - TUTAJ.

Sprawę prowadzimy przez maksymalnie 30 dni. Zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia postępowania administracyjnego. 

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych, Referat Nadzoru Komunikacyjnego Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, I piętro, pokój nr 104, tel. 52 58-58-042.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Tobie decyzji. W odwołaniu wskaż z czym się nie zgadzasz, określ czego oczekujesz i złóż dokumenty potwierdzające Twoje stanowisko.

ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami - TUTAJ.

Ośrodki szkolenia kierowców oraz instruktorzy i wykładowcy
Wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców
Ośrodki szkolenia kierowców oraz instruktorzy i wykładowcy
Zmiana wpisu do ewidencji instruktorów lub wykładowców dotycząca rozszerzenia uprawnień do prowadzenia szkoleń
Pozostałe
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury